Aarhus viser vejen: En god by for alle

Sidste nyt

Byrådet i Aarhus har en vision om, at Aarhus skal være en god by for alle dens borgere.

Det gælder også for de, der er udsatte og hjemløse, så da den seneste nationale hjemløsetælling fra 2017 viste, at antallet af hjemløse i Aarhus fortsætter med at stige, besluttede Byrådet i november 2017 at igangsætte en kortlægning og udforme en masterplan på området.

I arbejdet med kortlægning og udformning af masterplanen for hjemløseområdet har de deltagende parter stillet sig selv en række spørgsmål: ’Hvordan sikrer vi konkret, at hjemløse og udsattes tarv prioriteres i kommunens udvikling? Hvordan sikrer vi plads til mangfoldighed også til dem, der falder udenfor det gængse normalitetsbegreb? Og hvordan sikrer vi lige muligheder gennem forskellige indsatser for alle i Aarhus’?

Disse og andre spørgsmål og udfordringer er blevet adresseret gennem den et år lange proces, som en række relevante aktører har bidraget til: brugere, brugerorganisationer, samarbejdspartnere og embedsfolk. I arbejdet er indgået indsamling og kvalificering af data, herunder særkørsler fra VIVE, som står for de nationale hjemløsetællinger.

Det samlede arbejde er nu tilendebragt og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til implementering af masterplanen, som Byrådet forventes at tilslutte sig i slutningen af november 2018.

Masterplanen, som har fokus på både forebyggelse og afhjælpning af hjemløshed, favner alle aldersgrupper: udsatte børn og unge, unge hjemløse, voksne hjemløse og ældre udsatte og hjemløse borgere. Det kendetegner stort set alle de foreslåede tiltag, at her er tale om helhedsorienterede tilbud, som typisk vil være individuelt tilrettelagt og med vedholdende støtte og opfølgning.

Projekt UDENFOR bemærker, at relationsarbejdet i den samlede indsats vægtes højt; her er fokus på opsøgende arbejde, håndholdte indsatser og individuelt tilpasset støtte. Vi lægger også mærke til, at masterplanen indeholder forslag til en særlig indsats for udsatte børn og unge i overgangen fra barn til voksen. Den særlige opmærksomhed på de risikofaktorer i barn- og ungdommen, som kan føre til hjemløshed i voksenlivet giver Aarhus Kommune en enestående mulighed for at bringe den omfattende og unikke danske forskning i psykosociale belastninger og omsorgssvigt i barndommen i spil.

Tilvejebringelse af gode boligløsninger til hjemløse borgere vil ifølge forslaget tage udgangspunkt i Housing First modellen, som vil blive tilpasset Aarhus Kommunes erfaringer fra Den Nationale Hjemløsestrategi 2009-2013. Tilpasningen består i, at Housing First indsatsen vil gå på tre ben og indeholde disse samtidige elementer: bolig, støtte og beskæftigelse, som fremover vil spille sammen i en helhedsorienteret indsats.

Af anbefalingerne på boligområdet fremgår også, at der skal tilvejebringes en grund til de 6 huse, som projekt UDENFOR’s filial, Byg UDENFOR, aktuelt bygger i samarbejde med lokale hjemløse og udsatte borgere i Aarhus. Det ser vi frem til.

Sidst, men ikke mindst, noterer vi med tilfredshed, at Aarhus Kommune i den fremtidige hjemløseindsats ønsker at prioritere særlige boligløsninger til ældre udsatte og hjemløse borgere med plejebehov. Selv om vi kan glæde os over, at de hjemløse bliver ældre (antallet af over 60-årige steg fra 235 til 347 i perioden 2009 til 2017, svarende til en stigning på 50%), så er det projekt UDENFOR’s erfaring, at de hjemløse ældre ikke er raske og i god trivsel, men har brug for en særlig og omsorgsfuld indsats. Hovedparten af de hjemløse ældre, som vi kender på gaden, er fysisk udfordrede, nedslidte, misbrugende, intellektuelt reducerede og nogle er kaotiske på grund af psykisk sygdom. De er ældede meget før tid. De opholder sig på gaden og lever en sølle tilværelse med ringe eller slet ingen egenomsorg.

De tidligt ældede, som projekt UDENFOR kender til, profiterer næppe af de gængse § 110-tilbud. Deres årelange karriere på gaden har bragt dem i en elendig sundhedstilstand og de har grundlæggende mistet evnen til at klare hverdagens helt almindelige gøremål: de har svært ved at omgås andre, svært ved at mestre almindelig hygiejne, oprydning, madlavning etc. De har brug for plejetilbud, som fagligt og menneskeligt er i stand til at imødekomme deres særlige behov for omsorg og pleje. Og som kan udvise den fornødne rummelighed, forståelse og fleksibilitet i forhold til adfærd, psykisk sygdom og misbrug.   

Vi ser frem til at høre mere om Aarhus Kommunes fremtidige indsats for de hjemløse ældre – og for alle de andre hjemløse, som er omfattet af den ambitiøse plan for forebyggelse og afhjælpning af hjemløshed i Aarhus. Projekt UDENFOR hepper på masterplanen og ønsker god vind for implementeringsindsatsen… og krydser fingre for, at byrådet vil tilvejebringe de økonomiske ressourcer, som skal følge planen til dørs.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element