Danmark havde 6.138 hjemløse i uge seks i februar

Sidste nyt

6.138. Så mange hjemløse blev der talt i uge seks i februar 2015. Det viser rapporten ’Hjemløshed i Danmark 2015’, som SFI (Statens Nationale Forskningscenter for velfærd) offentliggjorde i sidste uge.

Optællingen er lavet på baggrund af indberetninger fra omkring 1.470 sociale tilbud og lokale myndigheder, som har berøring med hjemløse. Tallene er derfor udtryk for et øjebliksbillede af hjemløsheden i netop uge 6 i 2015, hvor indberetningerne har fundet sted og ikke hvor mange, som har oplevet at være hjemløse i løbet af året. Det tal vurderes ifølge SFI til at være væsentligt højere.

Ifølge indberetningerne var der i 2015 23 procent flere hjemløse end for seks år siden, hvor SFI, efter samme metode som i 2015, første gang kortlagde omfanget af hjemløshed i Danmark.

Hver tiende hjemløs sov på gaden i uge seks i februar
Ud af de 6.138 personer, som var berørt af hjemløshed i uge seks, var 609 såkaldte gadesovere. Dvs. at de i løbet af ugen har sovet på enten gaden, i en trappeopgang eller lignende.

Ifølge tællingen lider omkring 57 procent af gadesoverne af psykisk sygdom, mens 73 procent har et misbrug af enten alkohol, hash, medicin, eller narkotika. Hovedparten af gadesoverne er mænd (86 procent), mens en overvejende del af gadesoverene befinder sig i alderen 30 til 59 år svarende til 72 procent.

København ’huser’ omtrent en tredjedel af alle gadesovere svarende til 227 personer. Siden 2013 er der sket et lille fald i antallet af hjemløse gadesovere i København, som ved tællingen i 2013 lød på 259 gadesovere.

SFI skønner, at der i uge seks 2015 opholdt sig 43 migranter uden fast legalt ophold på gaden i København. Det præcise tal for hjemløse migranter, der lever på gaden i København er dog noget usikkert – også hvad angår definitionen af legalt og ikke legalt ophold, vurderer projekt UDENFOR.

På en nylig nattetælling, foretaget af projekt UDENFOR i samarbejde med Københavns- og Frederiksberg Kommuner, blev der, på en enkelt nat, for eksempel talt 196 gadesovere alene på gaderne i København og på Frederiksberg. Af dem blev det skønnet, at langt de fleste var migranter.

Igen en stigning i antallet af unge hjemløse
Siden 2009 er antallet af hjemløse unge steget kraftigt. Ifølge SFIs tælling i 2009 var antallet af unge mellem 18-24 år på 633 personer, mens SFI i tællingen for 2015 vurderer, at der i uge seks var hele 1.172 hjemløse unge mellem 18-24.

Stigningen af unge er dog i 2015 størst blandt de unge mellem 25-29 år, som siden 2013 er steget med 182 personer. Blandt de unge er en udbredt tendens til både psykisk sygdom og misbrug. 47 procent af de unge har således psykisk sygdom, mens 61 procent har misbrug.

Generelt er der både individuelle, strukturelle og kulturelle faktorer, der spiller ind i forhold til den stigende ungdomshjemløshed. I SFIs opgørelse peges der dog særligt på manglen på billige boliger, manglende støtte og manglende handleplaner.

DEFINITION AF HJEMLØSHED

”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.”
Undersøgelsens definition af hjemløshed bygger på den europæiske klassifikation for hjemløshed, ETHOS-definitionen, der er udarbejdet af FEANTSA, men tilpasset danske forhold.

Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning. Udgivet af SFI

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element