Der mangler virksomme indsatser til de hjemløse gadesovere

Sidste nyt

I en tidligere artikel her på siden (732 gadesovere i Danmark venter stadig på hjælp) har vi fortalt om VIVE’s seneste kortlægning af hjemløshed i Danmark og om situationen for gadesoverne, som er de hårdest ramte blandt de hjemløse borgere. De overnatter udendørs, de har typisk været hjemløse i mere end 2 år, har ingen indtægter, deres fysiske og psykiske helbred er dårligt og de slås med misbrugsproblematikker.

Som tilbudssiden tager sig ud aktuelt, er gadesoverne svære at hjælpe. Kombinationen af en manglende bolig og behovet for intensive, sociale støtteforanstaltninger kalder på indsatser, som det offentlige hjælpesystem kun i meget begrænset omfang kan tilbyde.

For kommunerne er trængt. De har i forvejen svært ved at følge med udgifterne og oplever i disse år stadig større udfordringer på voksenområdet bl.a. fordi antallet af borgere, som modtager indsatser efter Serviceloven, er stigende.

Det fremgår bl.a. af Socialpolitisk Redegørelse, som er en årlig rapport fra Social- og Indenrigsministeriet, der på baggrund af data fra kommunerne kortlægger og analyserer den socialpolitiske indsats på en lang række områder. I redegørelsen fra 2018 dokumenteres, at antallet af voksne, der modtog en indsats efter Serviceloven, steg fra 103.600 borgere i 2014 til 111.800 borgere i 2016 (s. 106). Det er en stigning på 8.200 personer. Omkring 67.000 af de 111.800 borgere (svarende til ca. 60%) modtog indsatser som følge af psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer. Med hensyn til indsatser var der først og fremmest tale om socialpædagogisk støtte. Således modtog 21.300 borgere med psykiske vanskeligheder i 2016 socialpædagogisk støtte, mens borgere med særlige sociale problemer som hyppigste indsats modtog stofmisbrugsbehandling (17.300 borgere) eller alkoholbehandling (14.500 borgere).

Socialpolitisk Redegørelse 2018 har også kortlagt omfanget af socialt udsatte voksne med komplekse problemstillinger og dokumenterer, at ’45% af alle socialt udsatte borgere, der modtager sociale indsatser, har komplekse sociale problemer, defineret ved, at de har mere end ét socialt problem’ (s. 155).

Kommunernes stadig større udfordringer i forhold til at styre udgifterne til voksenområdet dokumenteres i pilotundersøgelsen ’Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet’ (2018), som VIVE har gennemført. Det fremgår af denne undersøgelse, at kommunerne især er udfordret i arbejdet med psykisk syge borgere, der udskrives fra behandlingspsykiatrien og borgere med flere forskellige problemstillinger, der skal håndteres samtidigt, fx en psykisk lidelse i kombination med misbrug.

Stigningen i antallet af socialt udsatte borgere med behov for sociale indsatser presser kommunerne både fagligt og økonomisk og det kommer også til udtryk i pilotundersøgelsen fra VIVE. Her kan vi se, at kommunerne efterspørger en bedre koordinering af indsatser mellem forvaltning og afdelinger i forhold til at håndtere de mest komplekse problemstillinger, som typisk fordrer en fælles og tværfaglig indsats på tværs af systemer. Kommunerne efterspørger også ekstern understøttelse dvs hjælp og sparring udefra fx fra Socialstyrelsen til indsatser for borgere med komplekse diagnoser og bi-problematikker.

Vi kan altså opsummere, at der hele tiden bliver flere socialt udsatte borgere med psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer og at kommunerne er presset både fagligt og økonomisk i forhold til at kunne sætte ind med virksomme indsatser over for disse målgrupper.

Og her er vel at mærke tale om grupper af borgere, som er kendt i det offentlige system. De hjemløse gadesovere er i mange tilfælde slet ikke kendt i kommunerne. De hutler sig igennem på gaden uden hjælp, bortset fra de få, der bliver opsøgt af sociale eller sundhedsprofessionelle gadeplansarbejdere.

Det er bekymrende, at der bliver stadig flere socialt udsatte borgere i vores velfærdssamfund og at der mangler økonomi og kompetente hænder til de nødvendige indsatser.

Det er dog endnu mere bekymrende, at der i vores samfund lever 732 hjemløse gadesovere, som det offentlige system ikke formår at række ud til med tilbud om den rette og nødvendige hjælp. I vores første artikel (732 gadesovere i Danmark venter stadig på hjælp) beskrev vi, hvorledes de hjemløse gadesovere er ramt på alle livets områder: de har dårligt helbred, både fysisk og psykisk, de slås med misbrug, har ingen bolig, ingen penge at leve for, de er ensomme og de lever 20 år kortere end os, der har en bolig.

Omfanget af komplekse problemstillinger hos denne gruppe viser desværre alt for tydeligt, at det er forbundet med udfordringer overhovedet at nå gadesoverne med de tilbud, som kommunerne har til rådighed og benytter sig af. Når vi hertil lægger, at kommunerne selv efterspørger mere viden, flere kompetencer og hjælp og støtte udefra til indsatser, der virker, så har vi her al den dokumentation, der skal til for at gøre noget andet end det, vi plejer!

For det kan godt lade sig gøre at hjælpe gadesoverne til en anden og bedre tilværelse! Projekt UDENFOR har gennem mere end 20 år vist, at vi stort set altid lykkes med at skabe kontakt til de dårligste gadesovere. Nuvel, det kan tage sin tid at skabe kontakt og det kræver stor tålmodighed og forståelse at genopbygge tilliden til et medmenneske, der lever isoleret på gaden, men sammen og over tid kan vi nå frem til en fælles forståelse og få skabt en livssituation til det bedre – for den hjemløse gadesover og for samfundet.

Og det handler ikke nødvendigvis om udskrivning af flere økonomiske ressourcer, men i høj grad om omlægning af de gængse og traditionelle indsatser. For hvis vi virkelig ønsker at nå i mål med at reducere antallet af gadesovere, så skal vi satse langt mere på forebyggelse og tidlig opsporing.

De opsøgende aktører på gaden, herunder projekt UDENFOR, har mange års viden om og erfaring med de forskellige veje ud i hjemløshed. Spørg os om de konflikter med andre beboere og udlejere, der førte til, at borgeren blev sat ud af sin lejlighed! Spørg os om den tilværelse i boligen, som han ikke mestrede, fordi han ikke fik den nødvendige støtte i hverdagen! Spørg os om de forløb, hvor manglende eller dårligt samarbejde mellem psykiatrien og de sociale myndigheder førte til, at den psykisk syge gadesover ikke kom i behandling, men blev sendt tilbage til gaden!

I praksissektoren har vi stor og nyttig viden om, hvad der skal til for at hjælpe gadesoverne til en bedre tilværelse og der er mange dygtige og kompetente professionelle, der står på spring for at yde en forebyggende og virksom indsats. Der er ingen grund til at tøve, for vi har den viden og de værktøjer, der skal til for at vende udviklingen.

Så lad os give hinanden håndslag på, at kortlægningen af hjemløshed i Danmark 2021 vil vise, at vi sammen er lykkedes med at reducere antallet af gadesovere i Danmark.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element