Er der hjemløse børn i Danmark?

Sidste nyt

Spørgsmålet og tanken om hjemløse børn er ikke rar, for de færreste af os kan vel rumme forestillingen om, at børn kan være hjemløse med alt hvad det indebærer af utryghed, mangel på genkendelig dagsrytme, usikkerhed om næste sovested, fravær af voksne omsorgspersoner og personlige ting etc.

Desværre må vi svare ja til spørgsmålet, om der er hjemløse børn i Danmark. Af den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017 fremgår, at der i uge 6 i 2017 var mindst 39 hjemløse børn under 18 år i Danmark. Af de 39 var der 5 børn, som ikke var sammen med en forælder. De var alle 17 år.

Vi har i en tidligere artikel beskrevet den generelle vækst i antallet af hjemløse kvinder, fra 22% i 2015 til 25% i 2017. Med den seneste kortlægning ser vi nu også tegn på, at et stigende antal kvinder med børn rammes af hjemløshed. Det er både bekymrende og beskæmmende, at nogle børn i vores samfund skal vokse op med hjemløshed som et grundvilkår. Og, som vi kan se nedenfor, er der formentlig langt flere hjemløse børn i Danmark end de 39, som indgår i den seneste kortlægning.

Forskerne bag kortlægningen af hjemløshed i Danmark vurderer nemlig, at der er flere hjemløse børn i Danmark end de 39, som er blevet registreret på selvstændige spørgeskemaer til brug for kortlægningen. 250 hjemløse kvinder og 44 hjemløse mænd har i forbindelse med registreringen  oplyst, at de har daglig omsorg for børn. Da der ikke er udfyldt selvstændige spørgeskemaer på børn ud over de nævnte 39, må en større gruppe børn følgelig være blevet registreret sammen med en forælder.

Men hvor opholder de hjemløse børn og deres mødre sig så? Af kortlægningen fremgår, at 31% af de hjemløse kvinder med omsorg for børn overnatter hos familie og venner. Det tilsvarende tal for hjemløse mænd er 2%. Den relativt høje andel blandt kvinderne tyder på, at disse kvinder selv søger at klare hjemløsesituationen med hjælp fra det nærmeste netværk. Umiddelbart kan denne løsningsmulighed synes både konstruktiv og omsorgsfuld, men overnatning hos familie og venner er uholdbar på sigt, for som vi har beskrevet i en tidligere artikel, så slider sofasurfing på venskaber og goodwill og risikerer at føre mere utryghed og forværring af børnenes opvækstvilkår med sig.

Vi har ikke specifik viden om årsagerne til stigningen i antallet af hjemløse kvinder med omsorg for børn, men blandt mulige årsagsforklaringer peger VIVE dels på den pressede boligsituation i de større byer, dels på gennemførelsen af den seneste kontanthjælpsreform i 2016.

Projekt UDENFOR har tidligere forholdt sig kritisk til netop den seneste kontanthjælpsreform og dens konsekvenser for enlige kvinder med børn. I artiklen ’Kontanthjælpsloftet truer fattige børns opvækst’, henviste vi til en ligestillingsvurdering fra Beskæftigelsesministeriet i 2015, som konkluderede, at det nye kontanthjælpsloft og 225 timers reglen i 7 ud af 10 tilfælde rammer kvinder.

I artiklen refererede vi også til en undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte, som viser, at der i familier, som rammes af kontanthjælpsloftet, lever 43.500 børn.

Endelig havde vi i samme artikel fokus på en undersøgelse fra Rockwool Fonden: ’Børn har højere risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, når mødrenes kontanthjælp beskæres’. Denne undersøgelse påviser sammenhæng mellem fald i sociale ydelser og risiko for misrøgt af børnene.

De tre her nævnte undersøgelser set i sammenhæng med VIVE’s kortlægning af omfanget af hjemløse kvinder med børn bør vække den allerstørste bekymring blandt både fagfolk og politikere, eftersom de børn, der i kortlægningen er registreret som hjemløse for størstedelens vedkommende er børn af enlige mødre på kontanthjælp. Disse børn er i overhængende risiko for omsorgssvigt, mislykket opvækst, udvikling af psykisk sygdom og – i værste fald – kronisk hjemløshed.

Vi har her at gøre med børn, der ikke har haft noget valg. De opvækstvilkår, som vi byder dem, er uanstændige og på lang sigt skadevoldende.

Vi er nødt til at sætte ind med massiv hjælp til hjemløse kvinder og deres børn. Der er alt at vinde, for en tidlig og omfattende social indsats vil lønne sig allerede på den korte bane. VIVE’s kortlægning viser nemlig, at andelen af hjemløse borgere med psykisk sygdom eller misbrug er væsentlig lavere blandt de hjemløse, der har daglig omsorg for børn end blandt øvrige hjemløse borgere.

Noget tyder altså på, at hjemløse kvinder med børn stadig har kræfter og ressourcer at byde ind med i kampen for at komme ud af hjemløshed.

Måtte denne vigtige viden være et vink til socialministerens fortsatte arbejde med målretning af hjemløseindsatser, som vil kunne betale sig.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element