Fælles om de hjemløse veteraner

Sidste nyt

’Fælles om de hjemløse veteraner’ var overskriften på et velbesøgt fyraftensmøde d. 20. marts 2018 i projekt UDENFOR.

Anledningen til mødet om de hjemløse, tidligere soldater var ønsket om at få mere viden om denne gruppe af hjemløse, som gadeplansmedarbejderne og de frivillige i projekt UDENFOR fra tid til anden møder på gaden. Nogle af dem fortæller, at de som soldater har været i krig; andre er tavse om deres fortid. Vi søger at hjælpe denne gruppe på samme måde, som vi hjælper andre hjemløse: med tilbud om skadesreduktion, omsorg og nærvær. Alligevel står vi ofte tilbage med tanken om, at vi måske kunne gøre noget mere, hvis vi havde større viden om området og flere kontakter at trække på.

De hjemløse veteraner udgør ca. 1% af alle hjemløse i Danmark. Det er et beskedent antal i omegnen af 60-70 personer, men når vi samtidig ved, at der i Danmark er ca. 32.000 veteraner og at ca. 10%  af dem, svarende til 3.200 personer, har eller får omfattende problemer efter hjemsendelsen, så kalder disse tal på en særlig bevågenhed.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, følger udviklingen i hjemløshed også blandt soldater, som har været udsendt på international mission. I 2017 talte VIVE 70 veteraner på gaden. Det var 2 flere end ved tællingen i 2015. Antallet af kvindelige veteraner, som er hjemløse bliver også registreret: fra én kvinde i 2015 til 5 kvinder i 2017.

Blandt de hjemløse veteraner er en overordentlig høj forekomst af psykisk sygdom: 93% af de hjemløse veteraner er psykisk syge over for 53% af gruppen af hjemløse som helhed.

På fyraftensmødet fortalte de opsøgende rådgivere fra Veterancentret om det nye initiativ: ’Fælles om de hjemløse veteraner’. Initiativet er blevet søsat for at imødekomme de ofte svære og meget komplekse problemstillinger, som de hjemløse veteraner slås med og som Veterancentret ikke ved egen kraft kan løse. ’Fælles om de hjemløse veteraner’ har derfor til formål at inddrage andre aktører fx kommuner, civilsamfundet, idrætsorganisationer og frivillige tilbud i en fælles og styrket indsats for de hjemløse veteraner og deres nære relationer.

Blandt deltagerne i fyraftensmødet var stor spørgelyst og behov for at vide mere om de hjemløse veteraners særlige forhold. Det behov står projekt UDENFOR ikke alene med, for Danmark har som uerfaren krigsførende nation slet ikke haft tilstrækkelig opmærksomhed på de problemer og psykiske vanskeligheder, som de hjemvendte soldater kan blive udsat for og af denne grund er der begrænset viden på området, både blandt professionelle hjælpere og rådgivere, men også i befolkningen i almindelighed.

Rådgiverne fra Veterancentret fortalte levende og engageret om nogle af de problemstillinger, som de hjemløse veteraner har det særlig svært med fx kommunikationen med det offentlige hjælpesystem, som kan rumme særlige udfordringer for en tidligere soldat, der er socialiseret ind i Forsvarets tænke- og kommunikationsmønstre og derfor kan have svært ved at tune ind på bølgelængden for kommunikation med det offentlige hjælpesystem.

Nogle veteraner kan også være særligt udfordret i forhold til at tilpasse sig en hel almindelig tilværelse efter udsendelsen. Her er tale om en gruppe, som har en lang militær karriere og måske gentagne udsendelser bag sig. De har i årevis levet en gennemstruktureret hverdag inden for rammerne af en kaserne eller en camp og har på denne baggrund begrænset erfaring med at bo og have et hjem som de fleste andre.

Rådgiverne fra Veterancentret fortalte også om begrebet ’sekundært traumatiserede’, der anvendes om de nærmeste relationer: partnere og børn, der udvikler psykiske symptomer som følge af veteranens udsendelse. De er en udsat gruppe, som har brug for hjælp, fordi de måske gennem flere år lever i usikkerhed og angst for deres partners og fars liv og førlighed.

På fyraftensmødet fik vi god og nyttig viden om flere af de problemstillinger, som kendetegner hjemløse veteraners situation. Og vi blev meget klogere på den brede vifte af hjælpemuligheder, som Veterancentret kan tilbyde de hjemvendte soldater og deres familier. Se mere på deres hjemmeside.

Tak til rådgiverne fra Veterancentret for et godt og nyttigt oplæg om situationen for nogle af de soldater, der har været udsendt på international mission og for information om de muligheder, der er for at hjælpe dem, der havner på gaden.

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde og til at kunne bidrage med vores særlige kompetencer til den fælles indsats for de hjemløse veteraner.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element