FEANTSA sætter fokus på LGBTIQA+ og hjemløshed i Europa

Sidste nyt

FEANTSAs magasin ’Homeless in Europe’ sætter i sit efterår 2017-nummer fokus på LGBTIQA+* og hjemløshed. Om baggrunden herfor forklarer Emma Nolten, der er kommunikationsmedarbejder i FEANTSA:

The lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex and queer community is vastly over-represented amongst the homeless population, especially in the under-25 age bracket.

I efterårsnummeret finder vi bidrag fra forskere og fra bruger- og hjælpeorganisationer, der alle arbejder med LGBTIQA+ i en hjemløsesammenhæng.

ILGA-Europe (the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) er især optaget af fraværet af politisk interesse for den eksklusion, som LGBTIQ personer udsættes for. ILGA nævner bl.a. en undersøgelse (Social exclusion of young LGBT people in Europe) der viser, at den frigørende handling, der ligger i at springe ud som LGBT, kan risikere at blive starten på en yderst skrøbelig livssituation, som kan føre til marginalisering og eksklusion, selv fra den nærmeste familie.

Med henvisning til endnu en undersøgelse på området (The major 2012 LGBT survey) dokumenterer ILGA, hvordan LGBT personer oplever at blive diskrimineret fx når de ønsker at leje eller købe bolig. Som LGBT kan det ligeledes være svært at finde job fx risikerer de at blive mødt af negative holdninger eller de oplever, at arbejdsgivere udviser manglende forståelse for deres situation. ILGA sætter også under debat, at NGO’er i almindelighed har et snævert fokus på interesser og behov blandt hvide, veluddannede middelklassefolk. Dette segment opnår hurtigere opmærksomhed fra politisk hold, bliver set og får taletid og kan på denne måde lettere komme på den politiske dagsorden.

I artiklerne i dette nummer af ’Homeless in Europe’ fremhæves gang på gang det forhold, at der er en overrepræsentation af LGBT personer blandt hjemløse. I artiklen ’The True Colors Fund: Addressing LGBT youth & young adult homelessness in the United States’ kan vi læse, at unge LGBT personer skønsmæssigt udgør 20-40% af alle unge hjemløse, mens de kun udgør 7% af den samlede ungebefolkning. I artiklen ’Homelessness and LGBT people in Spain genfinder vi lignende forholdstal. Her kan vi læse, at skønt LGBT personer kun udgør 3-5% af befolkningen, så indikerer en række estimater, at omkring 35 % af alle hjemløse er LGBT personer.

I en artikel om hollandske forhold: ’Out On the Streets: why homeless LGBTIs run double the risk’ beskriver forskere fra Movisie (the Netherlands Centre for Social Development) en række områder, hvor unge hjemløse LGBT personers situation er forskellig fra andre unge hjemløses situation. De unge LGBT personer bl.a. har ringere netværk og føler sig oftere ensomme. I skoletiden har de i højere grad været udsat for verbale krænkelser, vold og trusler og deres psykiske helbred er langt dårligere end andre unge hjemløses helbred. De befinder sig i en vedvarende stress-tilstand, som artiklens forfattere meget rammende benævner ’minority stress’.

Forfatterne til magasinets artikler efterspørger samstemmende flere data og mere kvalitativ viden om unges hjemløshed og LGBT, både til brug for mere grundlæggende forskning på området, men også til brug for kompetenceudvikling af de professionelle, der arbejder med de unge og med henblik på udvikling af omsorgstilbud og målrettede indsatser, der modsvarer de særlige LGBT problemstillinger.

Projekt UDENFOR hilser FEANTSAs magasin ’LGBTIQ Homelessness’ velkommen. Her er meget god viden og en mængde referencer til praksis og undersøgelser på et område, som heldigvis nu er på vej ud af sin skyggetilværelse.

I projekt UDENFOR bidrager vi også til et større fokus på området; vi bringer viden i spil og i november tager vi hul på intern undervisning, der har til formål at tilføre gadeplansindsatsen flere LGBTIQA+ kompetencer.

* Projekt UDENFOR benytter betegnelsen LGBTIQA+ som er den engelske forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede, queers og aseksuelle. Plusset henviser til, at listen ikke er udtømmende. Den mest udbredte udgave af betegnelsen er LGBT, som mange finder for snæver i forhold til hvordan bevægelsen ser ud i dag.

    Homeless in Europe

    FEANTSA sætter med sit seneste nummer af magasinet ’Homeless in Europe’ fokus på LGBTIQ+ og hjemløshed.

    Hent her

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element