Fra “forbrydersk og forsømt” til udsat og sårbar – om udsatte unges levevilkår i Danmark.

Sidste nyt

Med ’forbrydersk og forsømt’ i denne overskrift refererer vi til ’Loven om behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer’ fra 1905. Denne og anden betydningsfuld dansk lovgivning på børn- og ungeområdet gennemgås i et historisk afsnit i rapporten ’Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, omfang og årsager’, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udgav i oktober 2017.

 

I rapporten samler og analyserer ROCKWOOL Fonden eksisterende viden om udsatte unge. Afsættet for rapporten er det forhold, at ’Op mod 8 procent af en given ungdomsårgang starter voksenlivet uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og denne position fastholdes ofte gennem hele livet (s. 11).

Det er ROCKWOOL Fondens ambition, at både forskning og intervention på området kan bidrage til at få de udsatte unge i arbejde eller uddannelse.

 

Projekt UDENFOR kan nikke genkendende til store dele af den viden, som rapporten bringer i spil fx det forhold, at børn, der vokser op med udsatte forældre i socialt og materielt fattige kår, i stort omfang overtager og viderefører forældrenes udsathed. I ROCKWOOL fondens rapport kan vi læse, at det allerede starter ved fødslen: børn født af mødre, som kun har grundskolen i bagagen, har lavere fødselsvægt og større risiko for at blive indlagt på en afdeling for tidligt fødte børn end børn født af mødre med en faglært eller videregående uddannelse. Rapporten dokumenterer, at denne start i ulighed ved fødslen fortsætter og øges med statistisk sikker forskel i hele livsforløbet: børn af mødre, som alene har grundskolebaggrund, klarer sig dårligere i skolen og har større risiko for at begå ungdomskriminalitet. Som 40-årige ligger deres lønindkomst væsentligt under børns født af mødre med en faglært eller videregående uddannelse og ja, ligesom børn af kortuddannede bliver født for tidligt, så dør de også tidligere end de af deres medborgere, som er født af mødre med en faglært eller videregående uddannelse.

 

Rapporten dokumenterer på en række felter, hvordan forældrenes udsathed videreføres til børnene. Fx har børn af tidligere anbragte 10 gange større risiko end andre for selv at blive anbragt i løbet af deres første seks leveår (s. 99).

 

I april 2017 offentliggjorde ROCKWOOL Fonden et studie, hvis resultat desværre blot forværrer de udsatte børns position. I dette studie påviste forskerne sammenhæng mellem beskæring af mødres kontanthjælp og børnenes risiko for at blive anbragt uden for hjemmet. Således steg risikoen for at blive anbragt uden for hjemmet med op til 25% for børn af mødre, som blev ramt af fald i ydelser.

 

Rapporten finder også sammenhæng mellem fædres kriminalitet og fængselsophold og graden af børnenes udsathed. Denne sammenhæng er i forvejen kendt, men rapporten påviser også sammenhæng mellem antallet af fars fængslinger og barnets risiko for selv at komme i fængsel: ’Børn, hvis fædre ikke fængsles i løbet af deres opvækst, har en risiko på lige under 5 procent for selv at komme i fængsel, før barnet fylder 20 år. Men for børn, hvis far blot fængsles én gang, er denne risiko på knap 11 procent. Risikoen stiger herefter med antallet af fængslinger af faren i løbet af barnets opvækst. Ser vi på børn, hvis far kommer i fængsel fem eller flere gange, er risikoen for selv at komme i fængsel på over 20 procent (s. 167).

 

Dansk forskning har gennem årene leveret grundig og omfattende dokumentation for, at fattigdom, omsorgssvigt og psykosociale belastninger i barndommen er væsentlige markører for en marginaliseret tilværelse i voksenlivet og projekt UDENFOR har tidligere i artikler her på siden og med referencer til denne forskning problematiseret konsekvenserne af fattigdom og social ulighed for udsatte familier og deres børn.

 

Nogle af de mest sårbare børn oplever voldsomme svigt og belastninger så tidligt i livet, at de havner i hjemløshed, førend de er blevet rigtig voksne. Det sker for stadigt flere. I disse år ser vi, at gruppen af unge hjemløse vokser nærmest eksplosivt: fra 633 personer i 2009 til 1.278 i 2017 – her er tale om en fordobling (Den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017). Og de unge hjemløse har det foruroligende dårligt på alle livets områder; de er fattige, ensomme, uønsket alene eller ulykkelige og de er i udstrakt grad psykisk syge: det gælder for 46% af de unge hjemløse mænd og for hele 64% af de unge hjemløse kvinder.

De unge hjemløse slås også med misbrugsproblemer, især hash. Det gælder for 61% af de unge hjemløse mænd og for 34% af de unge hjemløse kvinder.

Nogle slås med både misbrug og psykisk sygdom samtidigt.

 

Omfanget af selvmordsforsøg blandt unge udsatte og hjemløse vidner også om de ekstreme belastninger, som gruppen er udsat for: mere end halvdelen (52%) af udsatte og hjemløse i alderen 18-34 år har forsøgt selvmord, mod 1,6% af befolkningen i denne aldersgruppe (Jo mere udsat – jo mere syg. Rådet for socialt udsatte, 2014).

 

Vi har stor og omfattende viden om udsatte og hjemløse unge, deres levevilkår og risiko for eksklusion og tidlig død. ROCKWOOL Fondens rapport føjer et nyt og væsentligt bidrag til den sum af viden, som er et godt afsæt for tilrettelæggelse af den kompenserende og forebyggende indsats, som de udsatte unge har brug for.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element