gravide kvinder og deres børn lades i stikken

Sidste nyt

Institut for Menneskerettigheder har i juni 2016 udgivet rapporten ’Uregistrerede migranters sundhedsrettigheder – fokus på gravide kvinder og børn’.

Projekt UDENFOR hilser rapporten velkommen, fordi den kaster lys over et problem på bunden af Danmark. Et problem, som vokser i omfang, mens lovgivere og myndigheder vender det blinde øje til.

Ingen kender omfanget af uregistrerede migranter i Danmark, men et skøn peger på, at 20 – 22.000 personer opholder sig i Danmark uden at være registreret.

Projekt UDENFOR møder stadig flere af de uregistrerede, dvs mennesker, som uden myndighedernes vidende og accept, opholder sig i Danmark. Mange af dem er i dårlig stand både fysisk og psykisk, og der er brug for organisationer, der kan hjælpe dem med nogle af de sundhedsydelser, som migranterne er udelukket fra i det offentlige system.

Det fremgår af rapporten, at Røde Kors Sundhedsklinikkerne i Århus og København, som tilbyder sundhedshjælp til uregistrerede migranter, siden deres åbning i henholdsvis 2011 og 2013 har haft 9898 henvendelser og af disse er graviditet og fødsel blandt de hyppigste henvendelsesårsager.

Noget af forklaringen er formentlig, at sundhedsydelser til uregistrerede kvinder og deres børn nærmest er et lukket land i Danmark. Lovgivningen er restriktiv, praksis i sundhedsvæsenet synes vilkårlig og mange kvinder viger tilbage for at henvende sig til sundhedsvæsenet, fordi de frygter for videregivelse af oplysninger om dem til udlændingemyndighederne eller politiet.

Uregistrerede gravide kvinder har ikke ret til de sundhedsydelser, som gravide kvinder med registreret ophold i Danmark har. Den begrænsede adgang til sundhedsydelser omfatter ganske vist akutbehandling, men ikke behandling for kroniske lidelser og heller ikke kontrolundersøgelser hos jordemor og læge undervejs i graviditeten. Fødselshjælp eller råd og vejledning i forbindelse med barsel har de ifølge lovgivningen heller ikke adgang til: en fødsel er jo ikke en akut begivenhed, men ventet gennem ni måneder! Dog fortolkes fødsel uden for termin i Sygehusbekendtgørelsen som en akuttilstand, der giver adgang til hjælp i begrænset omfang. Heldigvis kan man i rapporten læse, at hospitalerne, som indgår i undersøgelsen, altid yder fødselshjælp til de fødende kvinder, som henvender sig.

Det kan have omfattende helbredsmæssige konsekvenser for både mødre og børn, at de gravide, uregistrerede kvinder ikke tilbydes undersøgelse for hiv, hepatitis b og syfilis, som gravide kvinder med opholdsret i Danmark automatisk tilbydes. Den manglende kontrol og forebyggende behandling ved fx kroniske lidelser kan føre til komplikationer under svangerskab og fødsel, som i værste fald kan risikere at udvikle sig livstruende.

Nyfødte børn af uregistrerede kvinder rammes også af den restriktive lovgivning på området. De er ikke omfattet af tilbud om sundhedspleje, rutinemæssige børneundersøgelse eller det generelle vaccinationsprogram for alle børn. Når børn ikke tilses af sundhedsplejerske, ikke vaccineres og heller ikke deltager i det generelle børneundersøgelsesprogram, så opdager man ikke eller opdager for sent sygdomme, som udiagnosticerede får uheldig eller alvorlig indflydelse på barnets trivsel og udvikling. Høre- og synsproblemer, motoriske vanskeligheder, fejlernæring eller omsorgssvigt er blot enkelte eksempler på tilstande, som uden den rette indsats, risikerer at få omfattende konsekvenser for barnets udvikling og senere voksenliv.

Projekt UDENFOR mener, at alle kvinder i Danmark, uanset opholdsgrundlag, skal have ret til kontrol og behandling under graviditet, fødsel og barsel samt abort. Og videre, at alle kvinder, uanset opholdsgrundlag, skal tilbydes screening for, vaccination mod og behandling af smitsomme sygdomme.

Projekt UDENFOR mener også, at alle børn i Danmark, uanset opholdsgrundlag, skal have ret til behandling i sundhedsvæsenet og tilbud om deltagelse i de generelle tilbud om børneundersøgelser og vaccinationer.

Med den nuværende restriktive lovgivning og den ekskluderende, vilkårlige praksis i sundhedsvæsenet ikke bare udsætter vi de uregistrerede, gravide kvinder og deres børn for social ulighed i sundhed, vi krænker dem også på deres menneskerettigheder.

Tak til Institut for Menneskerettigheder for en fremragende og nødvendig rapport, som i øvrigt glimrer ved sit forståelige sprog og pædagogiske opbygning.

Relaterede nyheder