Hjemløsetællingen 2017 giver os en pejling på om hjemløsestrategien virker

Sidste nyt

Nu foreligger hjemløsetællingen for 2017, og endelig er der gennemført så mange tællinger – fem over ti år – at tallene kan ses i et større sammenhæng og dermed fortælle mere end de har kunnet tidligere, så nu må det være tiden til, at se på resultaterne af hjemløsestrategien til 500 millioner kroner, som blev gennemført over fire år fra 2009 til 2013 – før den helt går i glemmebogen.

Hjemløsestrategien havde på den ene side til formål at afprøve og dokumentere en række virkningsfulde metoder i arbejdet med hjemløse. På den anden side var det ønsket at reducere hjemløsheden i Danmark. Strategien blev besluttet gennemført i otte kommuner med konkrete indsatser for disse kommuners hjemløse borgere.

Her skal det ikke forsøges at vurdere effekten af de sociale arbejdsmetoder, der blev afprøvet, derimod blot om der kan ses en reduktion af hjemløsheden i de involverede otte kommuner, der var: Aarhus, Albertslund, Esbjerg, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Odense og Randers.

Ved den første tælling i januar 2009 opholdt 55 % af alle landets hjemløse sig i de otte kommuner, der skulle blive strategikommuner, mens det ved tællingen i 2015 var faldet til 45 % af alle. I de otte strategikommuner var der en beskeden vækst i antallet af hjemløse fra 2013 til 2017, og det var der også i de samme kommuner i perioden 2009 til 2013, svarende til ca. 5 % i begge perioder. Helt anderledes var det for hele landet, inklusive strategikommunerne, hvor der både i perioden fra 2009 til 2013 og fra 2013 til 2017 var betydelige stigninger på henholdsvis 16 % og 14 %.

Sagt med andre ord har væksten i antallet af hjemløse såvel i perioden før som efter hjemløsestrategien været større i samtlige kommuner end i de otte kommuner, der indgik i strategien. Hjemløsetællingerne giver ingen forklaring på dette, men det bedste bud er vel, at den lavere vækst i antallet af hjemløse i strategikommunerne har med hjemløsestrategien at gøre. Det kræver dog, at man godtager at forandringerne til den bedre indsats i de otte strategikommuner allerede er indsat allerede straks initiativerne er blevet iværksat.

Når man ser på antallet af hjemløse i de otte strategikommuner er der ingen systematiske tendenser i tallene. I alle kommunerne går de mere eller mindre op og ned over fem tællinger fordelt over de otte år. En enkelt kommune (Albertslund) ligger stort set på det samme antal hele vejen igennem, mens en anden kommune (Odense) svinger ganske meget op og ned.

Så har hjemløsestrategien opfyldt sit mål i forhold til antallet af hjemløse? Nej, den har i hvert fald ikke ført til en reduktion af antallet af hjemløse i Danmark. Den har dog, synes det nogenlunde sikkert, medført en lavere vækst i antallet af hjemløse i strategikommunerne i forhold til de øvrige kommuner. Denne effekt har holdt sig efter strategiens afslutning. Men når man ser, hvordan tallene for flere af strategikommunerne svinger op og ned fra måling til måling må en endelig konklusion på strategiens virkning vente til hjemløsetællingerne for 2019 og 2021 foreligger.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element