Ja tak – til en helhedsorienteret indsats sammen med borgeren

Sidste nyt

Som led i regeringens sammenhængsreform lancerede innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado i denne uge et nyt reformudspil: ’Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats’. Regeringen kalder initiativet for en fundamental omstilling af indsatsen for de svageste borgere.

Fremover skal indsatsen i langt højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og behov i stedet for i paragraffer og proceskrav.

Reformudspillet samler en række bestemmelser fra syv lovgivninger og har mange gode intentioner. Her skal vi blot fremhæve det fremtidige fokus på en samlet og koordineret indsats for at afhjælpe de ofte mange og komplekse problemstillinger, som de mest udsatte borgere slås med. Her vil sagsbehandlerne få mulighed for at tilrettelægge fleksible indsatser, hvor for eksempel hjemløshed, misbrug eller psykisk sygdom har forrang, og hvor arbejdsmarkedstilknytning prioriteres herefter. Til støtte for den samlede og fleksible indsats ønsker regeringen at indgå aftale med KL om koordinerende sagsbehandlere, der fremover bliver det faste holdepunkt for borgere med mange og komplekse problemstillinger. Den koordinerende sagsbehandler vil have overblik over de forskellige problemstillinger og deres gradvise løsning, ligesom hun bliver borgerens ankerperson og tovholder på den samlede hjælp.

projekt UDENFOR hilser reformudspillet velkommen og ser frem til, at en lang række udsatte borgere fremover bliver mødt med forståelse og får hjælp til at håndtere de mange og komplekse problemstillinger, der vedvarende holder dem udenfor.

Vi benytter lejligheden til at minde om, at den nuværende såvel som den tidligere regering med fattigdoms- og forbudslovgivning rent faktisk har bidraget aktivt til marginaliseringen af sårbare og udsatte borgere i Danmark. Det er blandt andet sket med et vedholdende fokus på beskæftigelseslovgivningen som motor for løsning af sociale problemer af stort set alle slags. Med kontanthjælpsloft og 225-timers regel har regeringen hårdnakket stået fast på, at når blot alle kom i beskæftigelse, så ville vi også få bugt med de sociale problemer i Danmark.

Men virkeligheden så og ser stadig meget anderledes ud. I 2017 referede vi i artiklen ’Kontanthjælpsloftet truer fattige børns opvækst’ til Rockwool-Fondens studium fra april 2017, som viste, at når lavindkomstfamilier får beskåret deres kontanthjælp, så stiger risikoen for at deres børn anbringes uden for hjemmet med 25%. I samme artikel fremhævede vi også, at kontanthjælpsstramningerne ikke kun har social slagside, men også skubber på uligheden mellem kønnene, idet det i 7 ud af 10 tilfælde er kvinder, der rammes af stramningerne. Mange af disse kvinder har børn, der således vokser op med fattigdom som grundvilkår i tilværelsen.

Måske de to ministre har fået kendskab til Rune Vammen Lesners forskning fra 2018, der viser, at blot et enkelt år med fattigdom i barndommen kan få negative følger for barnet senere i livet. Til fattigdommens negative konsekvenser hører kortere uddannelse, lavere lønninger og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Måske ministrene også har fået kendskab til Sandra Feodor Nilssons Ph.d.: ’Homelessness and psychiatric morbidity in Denmark – From a public health perspective’, som dokumenterer, at 36% af børn af mødre, som har oplevet hjemløshed og som har en psykiatrisk diagnose, selv har en psykiatrisk diagnose i en alder af 15 år. (Kilde: Mental disorders in offspring of parents who have been homeless: www.thelancet.com/public-health Vol 2, December 2017). Jo dårligere stillet, jo mere fattige, syge og udsatte dine forældre er, desto større er din egen risiko for et voksenliv med fattigdom og sygdom. Så reformudspillet er ikke bare velkomment , men også nødvendigt, hvis vi vil lykkes med at indrette velfærdssamfundet så grundlæggende trygt og sikkert, at ingen børn skal vokse op med fattigdom og udsathed som grundvilkår.

projekt UDENFOR ser også frem til, at den nye funktion med koordinerende sagsbehandlere vil være til hjælp for hjemløse borgere, som hidtil er blevet mødt af mange forskellige sagsbehandlere med lige så mange forskellige krav og forslag til planer alt efter hvilke tilbud, de er i kontakt med. Det manglende samspil mellem aktører har resulteret i både handleplaner, opholdsplaner, behandlingsplaner og jobplaner – til ingen verdens nytte for den hjemløse, som ikke i udgangspunktet har modtaget den hjælp, som han har brug for.

Det er vores håb, at det nye reformudspil ‘Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats’ bliver det endelige opgør med håbløse plan-koncepter, som hidtil har kastet samfundsmæssige ressourcer efter rutiner og bureaukrati, der i flere tilfælde har skræmt den hjemløse borger væk fra fra den hjælp, som han har brug for og ret til. Og som i det store regnskab har bidraget til, at der bliver stadig flere og dårligere hjemløse på gaden. Måske det nu er slut med forfejlede og marginaliserende indsatser på udsatteområdet.

projekt UDENFOR ser fremad og og vi glæder os til at bidrage til den helhedsorienterede indsats.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element