Kønsidentitet og hjemløshed – minoriteten i minoriteten

Sidste nyt

Hjemløshed er i næsten alle tilfælde resultat af et samspil mellem mange forskellige faktorer: manglende bolig, arbejdsløshed, psykisk sygdom, misbrug, vold i familien, belastede opvækstvilkår, omsorgssvigt – for blot at nævne nogle af de udstødningsmekanismer, der risikerer at føre til hjemløshed. Men når vi taler om marginalisering og hjemløshed skal vi blive bedre til at medtænke kønsidentitet og seksuel orientering som en udstødende faktor. Dette forhold bliver imidlertid overset, negligeret, fortrængt eller tabuiseret og det er for mange en stor overraskelse, når kønsidentitet og seksuel orientering bliver italesat som en del af den kompleksitet, der definerer hjemløshed.

Vi ved fra udenlandsk forskning, at der ofte er en overrepræsentation af unge LGBTIQA+ blandt hjemløse. LGBTIQA+ er betegnelsen for homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle, transpersoner, queer, + i LBGTIQA+ betyder at listen ikke er udtømmende, men at der findes flere konstellationer af kønsidentitet og seksualitet, end de 7 som er nævnt i LGBTIQA+ definitionen.

Forskningen peger på, at især nydanske LGBTIQA+ har risiko for at blive udstødt af familier, og andre sociale netværk. 20 % af de homoseksuelle nydanskere oplever at blive udstødt socialt, og 13 % af nydanske homoseksuelle har været udsat for vold fra familiemedlemmer, på baggrund af deres seksualitet.
Samtidig er der meget sjældent fokus på netop kønsidentitet og seksuel orientering i det sociale arbejde. Det gør sig også gældende i Danmark, hvor vi ligeledes mangler forskning om LGBTIQA+ i relation til hjemløshed.

Ifølge SFI er hjemløsheden blandt unge støt stigende; siden 2009 er der registreret en stigning i ungdomshjemløsheden, faktisk næsten en fordobling af antallet af unge hjemløse mellem 18 – 29 år. Hvis resultaterne fra den udenlandske forskning på området LGBTIQA+ og hjemløshed kan overføres til danske forhold, så står vi formentlig med en problemstilling, som vi har været blinde for og som vi derfor ikke handler på.

Fra den internationale forskning ved vi også, at at hjemløse med LGBTIQA+ baggrunde, oplever en dobbelt udsathed; de oplever både at afvige fra normen i forbindelse med deres hjemløshed, og samtidigt oplever de at blive udstødt, fordi de har en anden kønsidentitet eller seksualitet end normen. I 2015 lavede Als Research en undersøgelse om nydanske LGBTQIA+ personer, af denne undersøgelse fremgår det at 20 % af nydanskere med LGBTQIA+ baggrund har været udsat for vold, trusler, eller udstødelse fra familien.

Forskning fra Storbritannien viser desuden, at hjemløse LGBTIQA+ bliver ekskluderet fra de eksisterende grupper af hjemløse, og er i større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, vold eller lignende. De hjemløse, der har LGBTIQA+ baggrund, er ligeledes mindre tilbøjelige til at søge hjælp, og når de endelig søger hjælp, så er de professionelles begrænsede viden om kønsidentitet og seksuel orientering med til at spænde ben for den rette indsats og tilstrækkelig hjælp.

I projekt UDENFOR er vi bekendt med hjemløse LGBTIQA+ som afstår fra at tage imod tilbud om plads på herberg af frygt for seksuelle overgreb og vold. De vælger i stedet at sove på gaden, hvilket blot forværrer hjemløsesituationen og gør det sværere at hjælpe både på den korte og den lange bane.

På projekt UDENFORs konference ’Ung og UDENFOR’, som finder sted i Århus d. 1. december 2016, har vi fokus på hjemløshed og LGBTIQA+. Her kan du møde personer helt tæt på LGBTIQA+ hjemløse miljøet og professionelle med interesse for og viden om problematikkerne.

Kilder:
A quarter of the UK’s homeless youth are LGBT, Thomas Gorton, Dazed.
The Albert Kennedy trust
SFI, Hjemløshed i Danmark  2015
Als Research – undersøgelse af nydanske LGBT personers levevilkår i Danmark 2015

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element