200 deltagere på konferencen Ung og UDENFOR arbejdede for at knække kurven

Sidste nyt

I december 2016 satte projekt UDENFOR fokus på ungdomshjemløshed til den udsolgte konference “Ung og UDENFOR”, der blev afholdt i Turbinehallen i Aarhus. Konferencen blev åbnet af direktør i projekt UDENFOR, Ninna Hoegh, og moderator Olav Hesseldal stod for at holde den røde tråd i dagens program, der var tæt pakket med oplæg, workshops, debat og viden om initiativer, der gør en forskel i den samlede indsats for at knække kurven på den stigende ungdomshjemløshed.

Herunder kan I læse en kort opsummering, og så kan I hente præsentationer og andet materiale fra dagen.

Alder og hjemløshed – oplæg ved Preben Brandt


“Man er hjemløs og udenfor på grund af det man ikke magter – og fordi man ikke bliver budt indenfor. Vi bliver nødt til at indrette samfundet, så der bliver plads til at lukke dem udenfor ind. Den plads kan ikke skabes i et samfund med et stramt fokus på konkurrence, mål og metoder.”

Preben Brandt.

Preben Brandt er dr. med., stifter af projekt UDENFOR og tidligere socialoverlæge på Sundholm, hvor han for 36 år siden for første gang mødte mennesker, der var ramt af hjemløshed. Med afsæt i sine mange års erfaring fortalte han om nogle af de ting, som vi er tilbøjelige til at glemme i hjemløseindsatsen.

Forskellighed
Vi er tilbøjelige til at tale om hjemløse som en homogen gruppe, men hjemløshed kan dække over meget og have mange ansigter. Både hjemløshed og social udsathed er dårligt afgrænsede og dårligt definerede begreber, og det glemmer vi ofte, når vi taler om hjemløse – og ikke mindst når vi vil gøre noget ved hjemløsheden.

Forandring
Vi glemmer også, at den form for hjemløshed, vi ser på et givet tidspunkt, vil ændre sig over tid. For eksempel var det, frem til sidste halvdel af 1980’erne, de ældre hjemløse mænd, der dominerede billedet af hjemløshed. Mange havde levet et liv på kanten af samfundet, men flere havde også haft arbejde, familie og skiftende boliger indtil en hård livsførelse, alderen og ofte en del alkohol fik det hele til at briste.

Over nogle få år blev de ældre mænd skiftet ud med unge hjemløse. Det var de unge hjemløse, som Preben Brandt beskrev i 1992 i sin disputats ”Yngre hjemløse i København”. Modsat de ældre, havde disse unge hjemløse aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet, de havde en dårlig skolegang bag sig og kæmpede allerede med en stor ophobning af sociale problemer. Samtidig var de tidligt begyndt misbrug af alkohol og hårde rusmidler. Og så var antallet af yngre kvinder steget.

Vores fokus på normalisering skygger for det enkelte menneske
Efter mere end 20 år udgør de unge hjemløse stadig en betydelig del af gruppen af hjemløse. I hele den periode har vi overvejende fokuseret indsatsen på individet og individets evne til at klare sig. Vi lægger vægt på at rette den enkelte ind, og på at få ham eller hende til at tilpasse sig. Vi lægger kort sagt vægt på normalisering. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i en række metoder, mål og delmål, der skal hjælpe den normaliseringsproces på vej – og det betyder også, at det menneskelige forsvinder i kontakten eller skydes i baggrunden til fordel for metoder, der i deres væsen er ufølsomme.

Vi skal skabe plads til at lukke dem udenfor ind
I stedet bør vi begynde at forholde os til det samfund, som er udstødende. Vi har skabt et samfund, der i stigende grad hylder ideen om, at vi er vores egen lykkes smed, og dermed også, at vi hver især alene selv er ansvarlige for vores nederlag, og i sådan et samfund er det ikke så underligt, at det er de unge, der ikke besidder de egenskaber, der efterspørges, der ryger af i svinget – lige meget hvor meget vi skubber på for at kunne presse vores velmenende metoder ned over hovedet på dem.

Erfaringer fra projekt UDENFORs ungeprojekt  – oplæg ved Anne Lindhardt Ramsdahl og Tine Vesterbøg

 

Forestil jer at gå rundt en hel dag og bare skulle finde en måde at få tiden til at gå indtil man igen kan komme ind på en natvarmestue ved midnatstid.”

Tine Vesterbøg og Anne Lindhardt Ramsdahl

Tine Vesterbøg og Anne Lindhardt Ramsdahl er gadeplansarbejdere i projekt UDENFORs ungeprojekt, og i deres oplæg delte de deres erfaringer, og fortalte hvordan de har haft succes med at skabe kontakt med unge, der er faldet udenfor det etablerede system, og ikke benytter sig af andre tilbud til hjemløse.

De unge hjemløse
På seks år har vi herhjemme oplevet en stigning i antallet af unge hjemløse på 76 %, og siden ungeprojektets opstart for to år siden, har projektet haft kontakt til cirka 80 unge og haft længerevarende forløb med 50 hjemløse gadesovere. De unge kommer med hver deres baggrund og forskellige problemstillinger, men et fællestræk er den manglende kontakt til systemet, komplekse psykosociale problemstillinger og dårlig eller ingen økonomi. Mange har svært ved at indgå i fællesskaber og føler sig ensomme og udenfor. De taler ikke om det, der er svært, og har opbygget en hård overflade for at klare sig i gademiljøet.

De unge er faldet udenfor systemet af forskellige årsager. Det kan være de føler sig svigtet af det etablerede system eller de kan være bange for nederlag, fordi de ikke føler, de kan leve op til de krav, der stilles til dem. Det er ofte krav, der på den ene eller anden måde peger hen mod uddannelse eller arbejde, men de her unge er langt fra et job eller en uddannelse på normale vilkår. Alene det at møde på jobcentret er en udfordring på grund af den manglende struktur, som er forbundet med livet på gaden.

Tid, tillid og tilgængelighed som metode
Ungeprojektet laver opsøgende arbejde på gaden, og tager i første omgang kontakt gennem et tilbud om omsorg eller skadesreduktion. Det kan være en cigaret, en kop kaffe eller mad og en snak, men der er ikke en fast formel udover nogle enkelte kernebegreber som tid, tillid og tilgængelighed. Målet er at skabe en stabil relation, som kan danne udgangspunkt for en mere samlet indsats, der tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov. Det kan være alt fra samtale og samvær, følgeskab og brobygning til andre tilbud eller hjælp til at etablere sig i en almindelig eller alternativ boform.

Løsrivelse fra hjemløseidentiteten inden den bliver bærende
Mange af de unge, ungeprojektet arbejder med, har fundet en identitet i gadelivet, hvor de oplever accept og en følelse af at høre til, men samtidig har flere af de unge en fortælling om deres hjemløshed som midlertidig – og det er netop den midlertidighed, som ungeprojektet gerne vil have i spil ved at eksperimentere med andre livsstrategier, end dem de hidtil har benyttet sig af. Projektet har gode erfaringer med at tilbyde aktiviteter, der giver de unge mulighed for at bringe nye sider af sig selv i spil – og opleve sig selv på nye måder i nye situationer. I nogle tilfælde kan det også være konfliktfyldt, fordi fastholdelsesmekanismerne i gademiljøet betyder, at aktiviteter, der tilbydes til en eller nogle enkelte, kan udfordre sammenhængskraften i gruppen og udstødelse af gademiljøet for den enkelte.

“Vi skal være opmærksomme på, at vores indblanding kan blive en identitetsmæssig trussel, og så skal vi tage dialogen med de unge, når de etablerer nye erfaringer, leger med identiteter og indgår i nye sociale konstellationer, fordi det kan opleves kaotisk, utrygt og føre til eksklusion fra gruppen.”

Tine Vesterbøg og Anne Lindhardt Ramsdahl

Den vigtigste
Vi skal tage udgangspunkt i de unges egne ønsker og forestillinger, og i det hele taget møde de unge der, hvor de er (både i overført betydning – og helt bogstaveligt), og skabe en solid relation før alt andet. Erfaringerne fortæller os at denne gruppe af unge hjemløse, kræver lange forløb, og at det tager tid at skabe den tillid, der er nødvendig for at hjælpe de unge.

 

Hvordan forhindrer vi langvarig eller kronisk ungdomshjemløshed? – oplæg ved Mike Allen

 

“Homelessnes is caused by a complex interaction of structural factors, human frailty and bad luck, but the people who are most likely to become homeless are the people who are the most vulnerable.”

Mike Allen

Mike Allen, Director of Advocacy, Communications and Research, FOCUS Ireland, talte i sit oplæg om hvor vi bør sætte ind, hvis vi vil forhindre unge i at blive fastholdt i hjemløsetilværelsen.

Ifølge Mike Allen er ungdomshjemløshed et af de klareste udtryk for vidtrækkende og grundlæggende problemer i vores samfund, og mange unge hjemløse har kæmpet med en ophobning af belastninger allerede fra de var børn, hvor der er en overrepræsentation af unge, der har været anbragt eller kommer fra dysfunktionelle familier og/eller lavindkomstfamilier. Desuden fremhæver han den bratte overgang for anbragte unge, der bliver myndige, og pludselig går fra intens støtte til at skulle stå på egne ben. Det er vigtigt både for dem, og for de unge, der har levet på gaden eller på herberg, og kommer i bolig, at de modtager støtte så længe – og i det omfang – der er et behov.

Der er brug for kreative og alternative boformer – hurtigt
Samtidig er det vigtigt at tænke i alternative og kreative løsninger, for unge hjemløse kan ikke vente på, at der er 1:1 korrespondance mellem udbuddet af boliger og efterspøgslen. De har brug for en bolig med det samme, og det giver ikke kun mening for dem, men også i et bredere perspektiv, for jo længere en borger lever som hjemløs, jo sværere og mere omkostningstungt vil det være at integrere vedkommende i samfundet igen.

Ifølge Mike Allen er sårbare unge nogle af dem, der bliver hårdest ramt af manglen på boliger, fordi de har færre muligheder for at få en bolig. Både lokale myndigheder og private udlejere er tilbageholdende med at leje ud til unge og samtidig er de offentlige ydelser reduceret til unge under 25, der for manges vedkommende lever på fattigdomsgrænsen. Samlet set betyder det, at de unge, der ender på gaden, er i risiko for at ende i kronisk hjemløshed, og hvis vi ikke forstår det presserende i at tackle ungdomshjemløshed, vil vi, ifølge Mike Allen, ikke lykkes med at sætte ind overfor hjemløshed i det hele taget.

 

Highlights fra opsamlingen efter workshops

Skab en bedre koordinering omkring den unge. Helt konkret skal hele det offentlige netværk omkring borgeren samles til hyppige møder, hvor den unge selv sætter både dagsorden og mål. På den måde kan det undgås, at de enkelte fagprofessionelle styrer mod mål, som sættes af systemet og ikke af den unge selv.

Der mangler viden om og mere fokus på kønsidentitet i det sociale arbejde. Det er behov for at tænke inkluderende og skubbe til de ekskluderende faktorer og narrativer. Helt konkret kan man selv downloade LGBT-ordbogen. Den er udgivet af LGBT Danmark for at undgå misforståelser og for at klæde fagprofessionelle og alle andre på. Her på siden er det også mulig at downloade en ordliste samt præsentationen fra workshoppen “Udenfor normerne: køn og seksualitet – hjemløs LGBTIQA+”, hvor der bliver givet en række konkrete råd.

Der mangler brugbare tilbud til unge, der er uddannelsesparate, men ikke har karakterer til at komme ind på uddannelserne. En ung hjemløs fortæller, at hun har været i den ene virksomhedspraktik efter den anden uden at det har resulteret i et arbejde “Hvis bare jeg var blevet oplært med lidt tålmodighed, så havde jeg klaret den,” siger hun.

I de tilfælde, hvor en sagsbehandler kan se, at en borger ikke får den hjælp, som vedkommende har ret til, henvises til Den Mobile Retshjælp. Herunder kan du downloade et kapitel fra Tage Gøttsches bog om hjemløses rettigheder.

Der efterlyses flere billige boliger og mere koordinering og fleksibilitet omkring anvisningen.

Her fortæller Bisi fra Aalborg Kommune, hvad hun har taget med fra konferencen:

 

  Erfaringer fra ungeprojektet

  Download Power Point-præsentationen fra oplægget "Erfaringer fra projekt UDENFORs ungeprojekt" af Tine Vesterbøg og Anne Lindhardt Ramsdahl

  Hent her

  Hvordan forhindrer vi lang kronisk ungdomshjemløshed?

  Download Power Point-præsentation fra Mike Allens oplæg

  Hent her

  Udenfor normerne: køn og seksualitet - hjemløs og LGBTIQA+

  Download præsentation fra workshoppen "Udenfor normerne: køn og seksualitet - hjemløs og LGBTIQA+"

  Hent her

  Ordliste

  Download LGTBIQA+ordliste

  Hent her

  Unge hjemløses rettigheder

  Download kapitlet om unge hjemløses rettigheder af Tage Gøttsche fra bogen "Menneskerettigheder i socialt arbejde".

  Hent her

Relaterede nyheder

 • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element