Ny guide skal forbedre arbejdstagende hjemløse migranters adgang til rettigheder

Sidste nyt

 

’Fra Job til CPR’ er en ny guide som afhjælper en række problemstillinger, som ofte er en hindring for at hjemløse migranter får adgang til de sociale rettigheder, som de har krav på, når de har fået et job.  Guiden er udarbejdet af projekt UDENFOR i samarbejde med Statsforvaltningen Hovedstaden, Københavns Borgerservice, SKAT, Workindenmark og International Citizens Service.

Guiden er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra projekt UDENFORs gadearbejde, som har påvist en række problemstillinger i mødet mellem arbejdstagende hjemløse migranter og de offentlige myndigheder.

Administrative cirkelslutninger forhindrer adgang til sociale rettigheder

Når hjemløse EU-borgere udøver deres ret til fri bevægelighed og kommer til landet for at finde arbejde, er mange villige til at tage til takke med lavt betalte jobs og ringe arbejdsvilkår. Ofte udfylder hjemløse migranter de jobs, som ingen andre ønsker at tage, eksempelvis som avisbud om natten. Mange kender ikke de rettigheder, de har som arbejdstagere og vi har i projekt UDENFOR set tilfælde af, at de som gør ikke nødvendigvis gør krav på deres rettigheder i frygt for, at miste deres arbejde og dermed deres eneste indkomstgrundlag.

Det er ikke kun i mødet med arbejdsgiverne, at hjemløse migranter ofte har svært ved at hitte rundt i lovgivning og praksis, det er også tilfældet i mødet med de offentlige myndigheder.

Hvis man som hjemløs migrant får et job på lovlig vis i Danmark og ellers lever op til en række krav omkring opholdsgrundlag, arbejdstimer, indkomst og registrering, kan man få et dansk CPR-nummer, som giver adgang til offentlige sociale tilbud, som eksempelvis lægehjælp og sundhedsydelser.

Helt overordnet set har migranter fra andre EU-lande, der opholder sig i Danmark og som har fået et arbejde på lovlig vis, ret til et dansk CPR-nummer, såfremt arbejdets varighed er over 3 måneder og de har et sted at bo. I sådanne tilfælde kan man få et registreringsbevis hos statsforvaltningen og efterfølgende kan man få et CPR-nummer, sundhedskort m.v.. Migranter, som ikke er EU-borgere, skal søge om opholdstilladelse, og først når de har denne og ellers lever op til kravene, kan de få et CPR-nummer.

Desværre er vejen fra at hjemløse migranter har fået et job, til de står med et sygesikringskort i hånden ofte lang, kompliceret og problemfyldt. En række administrative praksisser blandt offentlige myndigheder har nemlig medført, det som kan kaldes administrative cirkelslutningssager. En problematik som projekt UDENFOR flere gange har sat fokus på (læs eksempelvis Kommentaren ’Hva’ så nu Danmark’ bragt i Politiken 13. April 2011).

 

Et konkret eksempel: Janeks møde med de offentlige myndigheder

I det følgende gives en beskrivelse af hvorledes en administrativ cirkelslutningssag typisk er foregået i mødet mellem hjemløse migranter og de offentlige myndigheder. Janek er en fiktiv person, men hændelsesforløbet er baseret på projekt UDENFORs kendskab til en række konkrete tilfælde:

En polsk mand ved navn Janek har fået lovligt arbejde, som avisbud om natten. Han er glad for, at det endelig er lykkedes ham, at få et job. Janek har dog intet sted at sove indtil han får udbetalt sin første løn. Først her vil han nemlig have råd til at leje sig ind på et værelse. Før han kan få udbetalt sin første løn, skal han dog åbne en bankkonto, men det kræver et sygesikringsbevis. For at få et sygesikringsbevis kræves det at Janek registreres som arbejdstager på Statsforvaltningen. Det eneste problem er bare at Statsforvaltningen kræver, at Janek skal fremvise lønsedler for de sidste tre måneder han har arbejdet før han kan blive registreret og det kan han ikke, da han ikke har mulighed for at få udbetalt sin løn. Janek kan ikke få udbetalt sin løn, fordi han ikke kan oprette en bankkonto. Han kan ikke oprette en bankkonto fordi han ikke har et sygesikringsbevis. Janek kan ikke få et sygesikringsbevis fordi han ikke har nogen bopælsadresse, da han endnu ikke har råd til at leje sig ind på et værelse. Således ender Janeks sag i en cirkelslutning, hvor han egentlig ikke har adgang til CPR og de sociale rettigheder, som han først troede han havde adgang til, eftersom at han endelig havde fået et arbejde.

 

Billede: Illustration af et typisk forløb i mødet mellem arbejdssøgende hjemløse migranter og de offentlige myndigheder.

’Fra job til CPR’: En guide til arbejdstagende hjemløse migranter

Janeks forløb illustrerer hvordan det for hjemløse migranter ofte har været svært og for nogle umuligt, at komme igennem nåleøjet og få adgang til et dansk sygesikringskort og de ydelser, som knytter sig hertil. Endvidere har mange hjemløse migranter haft svært ved at gennemskue den komplicerede proces, de skal igennem, før de står med et sygesikringskort i hånden. Ofte har der hersket uklarhed omkring procedurer og hvilke krav, de skal leve op til, og dette medfører en forringet adgang til de rettigheder, som de endda muligvis har krav på som arbejdstager.

Beskrivelsen er en tydeliggørelse af de oplevede problemstillinger, som er opstået i kontakten mellem arbejdstagende hjemløse migranter og de offentlige myndigheder.

På baggrund af denne problematik har projekt UDENFOR taget initiativ til og udarbejdet guiden ’Fra job til CPR’, i samarbejde med Statsforvaltningen Hovedstaden, Københavns Borgerservice, SKAT, Workindenmark og International Citizens Service. Denne guide er et forsøg på at få løst nogle af de problematikker, som hjemløse arbejdstagende migranter løber ind i, i mødet med det offentlige system.

Guiden er ment som et praktisk redskab, som 1. Tydeliggør hvilke trin man skal igennem, fra man har fået et job, til man står med et sygesikringskort i hånden, 2. Et konkret dokument, som trin for trin beskriver den administrative praksis, der pt. er gældende hos myndighederne, 3. Samtlige myndigheder har i en tillægsskrivelse til guiden skrevet under på at de i guiden beskrevene trin også er den praksis, der pt. administreres efter. Dermed er der større klarhed omkring hvilke krav, man skal leve op til for at få adgang til et sygesikringskort og de sociale  ydelser, som er knyttet hertil. Guiden fungerer på denne måde som et dokument, der kan forbedre adgangen til de rettigheder, som hjemløse arbejdstagende migranter kan have, men som de ofte har haft svært ved reelt at få adgang til.

Guiden løser ikke alle de beskrevne problemstillinger, men er et skridt på vejen mod at forbedre vilkårene for nogle af vores samfunds allermest udsatte.

I forhold til cirkelslutnings-problematikken beskriver guiden hvordan hjemløse arbejdstagende migranter kan få udbetalt løn i checks eller kontanter i de første måneder, i stedet for på en bankkonto. Som nævnt i Janeks sag, har dette nemlig tidligere været problematisk, da arbejdstagende hjemløse migranter nemlig ikke har adgang til en bankkonto hvor lønnen kan blive udbetalt, fordi at oprettelsen af en bankkonto i Danmark kræver, at man har et CPR-nummer. Den i guiden beskrevne løsning på dette problem er at arbejdstagende hjemløse migranter kan bede deres arbejdsgiver om, at få udbetalt deres løn i checks eller kontanter og få deres arbejdsgiver til at udskrive lønsedler, som herefter kan fremvises til Statsforvaltningen. Således kan man få adgang til et registreringsbevis uden at have en bankkonto. Dog kræver denne tilgang at ens arbejdsgiver er villig til at udbetale løn i checks eller kontant.

Guiden er tænkt som et pædagogisk redskab til arbejdstagende hjemløse migranter og/eller de fagpersoner, som arbejder med hjemløse migranter eller på anden måde er i kontakt med denne problemstilling.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element