Nyt udspil kan hjælpe os med at ændre fremtiden for børn i dag

Sidste nyt

Med børne- og socialminister Mai Mercados udspil: STÆRKE DAGTILBUD – ALLE BØRN SKAL MED I FÆLLESSKABET, ser vi endelig noget andet end de sædvanlige socialpolitiske lappeløsninger i forhold til det særlige sociale problem, som hjemløshed er.

Udspillet lægger op til en målrettet indsats over for børn i udsatte positioner, hvor der skal være flere pædagoger til institutioner med mange udsatte børn, og hvor der skal igangsættes forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud – herunder forældregrupper i dagtilbud og samarbejde med sundhedsplejen.

Lige muligheder kræver en differentieret indsats
Måske vil nogle undre sig over, hvad en særlig indsats i daginstitutionerne har med hjemløshed at gøre, men samtidig vil mange med alarmerende sikkerhed kunne udpege den gruppe børn, der er i risiko for marginalisering som voksne – allerede mens de går i dagtilbud. Flere af de børn vil allerede i de første år have en så stor ophobning af problemer, at det bliver en barriere deres trivsel, udvikling og læring.

Flere undersøgelser bekræfter det, som mange forældre allerede instinktivt ved, når de vælger daginstitution og skole til deres barn: at rammerne om et barns opvækst har store konsekvenser for et barns fremtidsmuligheder og for dets sociale liv. Det betyder også, at hvor ressourcestærke forældre er mere tilbøjelige til at være støttende og til at bære deres børn frem, så benytter fattige familier ofte en mere restriktiv tilgang i deres opdragelse, fordi de oplever, at det er mere nødvendigt at holde børnene ude af problemer i nærmiljøet end at bære dem frem. I artiklen Kontanthjælpsloftet truer fattige børns opvækst her på siden redegør vi for hvordan psykosociale belastninger og omsorgssvigt i barndommen er væsentlige markører for en marginaliseret tilværelse som voksen, herunder hjemløshed, og meget forskning peger på sådan en sammenhæng. Harvardprofessor Matthew Desmond siger det meget fint:

Det er ikke så meget dårlige beslutninger, der fører til fattigdom, som det er fattigdom, der fører til dårlige beslutninger.

Eller sagt på en anden måde: Lige muligheder er ikke nødvendigvis fair. Generelt set har børn i udsatte familier mindre tillid til omverdenen – og til sig selv og egen evne til at skabe forandringer. Det er et af de vigtigste – og sværeste – steder at sætte ind, og det stiller store krav både til det pædagogiske arbejde i dagtilbud og til de voksne som børnene møder i hverdagen i og udenfor familien. Derfor er det ekstra positivt, at børne- og socialministeren med sit udspil minder om, at det nogle gange er nødvendigt at tildele nogle særligt udsatte grupper mere, hvis deres muligheder ikke skal være mindre.

Der er brug for flere forebyggende initiativer
De sidste mange års indsats i forhold til at forbedre hjemløses forhold og reducere antallet af hjemløse har budt på den ene mere eller mindre dyre lappeløsning efter den anden – uden at det har ført til, at man har opnået de mål, der har været sat. Tværtimod. Udover at arbejde med at reducere antallet af udsættelser, har der ikke været tale om direkte forebyggende initiativer. Det er fattigt. Ikke mindst er det stigende antal unge hjemløse ikke til at bære, når man ved, at hjemløshed i ungdommen for mange fører videre til et liv som socialt udsat.

Derfor hilser vi udspillet her velkommen – selvom vi er opmærksomme på, at den økonomi som det stiller til rådighed for at sikre flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, ikke rækker til virkelig at dække behovet. Og selvom flertallet af politikere og borgere vil være mere optaget af de forslag, der gælder for alle børn og dermed også flertallets børn. For det ændrer ikke ved, at børne- og socialministeren med disse punkter sender et stærkt signal om, at hvis alle skal have en mere lige chance, skal nogle tildeles mere end andre – og det er de svageste, der skal tages hensyn til.

Vi håber, at forslaget vil blive taget alvorligt og bredt mere ud i kommunerne end det, der lige kan finansieres gennem udspillet. For sådan kan vi i dag reducere antallet af mennesker, der bliver socialt udstødt og hjemløse i fremtiden.

 

 

Kilder og læsningsforslag:

BKF (2013). Invitation til læringsreform – 14 pointer om veje til bedre læringsmiljøer for børn og unge, kommuniké fra årsmøde 2013. Børne- og Kulturchefforeningen.

Børne- og Socialministeriet (2017), Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet. København: Børne- og Socialministeriet

Desmond, Matthew (2016), Evicted, Allen Lane.

EVA (2009). Evaluering af pædagogiske læreplaner i kommunalt perspektiv – mellem pædagogisk, administrativ og politisk praksis. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

EVA (2013). Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Nielsen, Alva og Christoffersen, Mogens (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling, en forskningsoversigt, SFI 09:27.

Putnam, Robert D. (2016), Our Kids, New York: Simon and Schuster.

Robinson, Viviane (2011). Student-Centered Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Taggart, Brenda et al. (2015) Effective pre-school, primary and secondary education: How pre-school influences children and young peo¬ple’s attainment and developmental outcomes over time, research brief, Department of Education, University of London.

Taskforce for fremtidens dagtilbud (2012). Fremtidens dagtilbud. Pejlemærker for fremtidens dagtilbud. København: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element