Så kom debatten om hjemløse migranter endelig

Sidste nyt

Af Bibi Agger, Souschef/Faglig leder projekt UDENFOR

Den seneste måned i projekt UDENFOR har budt på travlhed, både på gadeplan og i form af en række politiske møder samt mediehenvendelser. Den Sibiriske kulde ramte Danmark i slutningen af januar måned, hvilket betød et øget pres blandt gruppen af hjemløse migranter, både i form af overnatningsmuligheder og sundhedsrelaterede behov, såsom lægehjælp.

I kraft af Statens nødherbergspulje er en række midlertidige overnatningsmuligheder blevet etableret, og det er selvfølgelig glædeligt og et skridt i den rigtige retning. Det er positivt, at der nu er kommet flere overnatningsmuligheder for de hjemløse migranter, men det er kun en løsning der gavner de bedst stillede og en løsning der kun er tilgængelig få måneder om året. Vi oplever fortsat via vores opsøgende gadeplansarbejde, at der er udenlandske hjemløse, som ikke selv opsøger hjælp men som åbenlyst har behov for det og som ligger rundt omkring.  Det er tydeligt, at kortsigtede og midlertidige løsninger ikke slår til i forhold til denne målgruppe, men at der er behov for mere langsigtede og holdbare løsninger. Vi står med et vedvarende problem, som vi må forholde os kvalificeret og nuanceret til, og som der ingen nemme løsninger er på. Der er behov for mere dokumenteret viden på feltet samt at få drøftet lovgivningsmæssige detaljer for området er komplekst.

Migrantkampagne nåede til Socialministeren

I december 2011 søsatte projekt UDENFOR, sammen med en række samarbejdspartnere ’Migrantkampagnen’ som satte fokus på de kummerlige forhold, som er hverdag for en stor del af de hjemløse migranter som opholder sig i Danmark. Uden adgang til offentligt finansierede tilbud, er hjemløse migranter overladt til et miserabelt liv på gaden med sparsom hjælp fra private frivillige organisationer. Denne situation er ikke holdbar og organisationerne inviterede via et brev politikere til dialog omkring problematikken.

I den forbindelse var vi i februar måned til møde med Social- og Integrationsministeren, Karen Hækkerup.  Dialogen med hende er nu startet og på mødet præsenterede vi en række løsningsforslag til bedring af de hjemløse migranters situation. Om end der ikke som et resultat af mødet kom nogle konkrete tiltag til bedring af situationen for de hjemløse migranter frem, var ministeren positivt indstillet overfor fortsat dialog og åben for at modtage mere viden på området. Dette ser vi som et skridt i den rigtige retning mod at sikre bedre vilkår for de hjemløse og naturligvis vil vi sikre, at den særlige gruppe som Projekt UDENFOR arbejder med får en stemme på den politiske dagsorden.

Vi mener, at der er behov for mere vidensindsamling, dokumentationsarbejde og formidling omkring hjemløse migranters forhold i Danmark, og at det skal være muligt at benytte offentlige midler til arbejdet med hjemløse migranter.  Ligeledes at det offentlige og private organisationer må samarbejde i forhold til at oprettelse af et rådgivningscenter, hvor der udføres både opsøgende gadeplansarbejde, rådgivning om det danske arbejdsmarked, forberedelse og rådgivning omkring en god hjemsendelse og mulighed for adgang til basal hjælp såsom mad, overnatning og lægehjælp.  Projekt UDENFOR mener ikke, at det løser noget, at nægte mennesker adgang til helt fundamentale rettigheder, som vi andre tager for givet, såsom lægehjælp, mad og tag over hovedet. Tværtimod viser vores erfaring med udsatte mennesker, at det at leve en tilværelse, hvor du dagligt skal overveje om du kan få noget at spise og få samlet nok flaskepant til at klare det allermest fornødne, ikke efterlader overskud til ret meget andet, og derved kan være en medvirkende faktor til at fastholdehjemløse migranter i en kummerlig tilværelse på gaden.

Folk vil gerne hjælpe

På alle politiske niveauer – lokalt, nationalt og på EU plan har vi den seneste måned leveret viden og debat om udenlandske hjemløse. Både sammen med vores partnere i migrantkampagnen, men også som en organisation, man regner med på europæisk politisk og græsrodsniveau, og som man henvender sig til, når der skal samarbejdes.  Projekt UDENFOR er desuden blevet optaget i FEANSTAs arbejdsgruppe om migration og hjemløshed og vi deltog i Europaparlamentets konference d. 8. februar om ’Statsborgerskab i EU, hjemløshed, arbejdskraftens frie bevægelighed’ (EU Citizenship, homelessness and EU free movement).

Behovet for at få skabt yderligere opmærksomhed omkring kompleksiteten i forhold til udenlandske hjemløse og finde mere langsigtede og nuancerede løsninger end tilfældet er i dag, rettede projekt UDENFOR også til folketingets socialudvalg, da vi blev inviteret til at komme med et oplæg på et af deres møder i den forgangne måned.

Det har også været en periode, hvor vi har kunnet konstatere det glædelige ved at blive ringet op af folk fra forskellige steder i landet, der har set projekt UDENFOR på TV eller hørt om vores arbejde i radioen, og som ønsker at tilkendegive, at de ikke mener, vi i et velfærdssamfund som det danske, kan være bekendt, at folk lever på gaden under så kummerlige forhold, og at der ikke er hjælp at hente hos det offentlige.  De sympatiserer med sagen og har forståelse for, at det koster penge for en organisation som projekt UDENFOR at hjælpe de særligt sårbare udlændinge, hvorfor nogle af dem vælger at donere penge, hvilket vi naturligvis siger mange tak for.

Lad os håbe, at den almene forståelse for problemets kompleksitet og viljen til at hjælpe når helt frem til dem, der sidder med beslutningskompetancen.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element