Skovvang: Et inkluderende forsorgshjem

Sidste nyt

Med Leif og Lene på besøg hos forsorgshjem Skovang. Leif er tidligere beboer, og Lene hans bostøtte.

projekt UDENFOR har kontakt til en borger, der tidligere har boet på Specialcenter Skovvang og som nu bor i egen bolig lige i nærheden. Vi har en gammel aftale om besøg og rundvisning på Skovvang og nu er tiden kommet.

projekt UDENFOR besøger Skovvang på en råkold og blæsende dag i april, hvor Leif & Lene, den tidligere beboer og hans bostøtte, viser rundt til centrets mange forskellige aktiviteter og tilbud. Efter en dejlig frokost i mange farver støder Hans-Jørgen, som er leder af centret, til og vi får alle en god snak om Skovvang som eksempel på en boform, der i den grad evner at række ud og inkludere – ikke kun udsatte borgere, men også det omgivende samfund.

Skovvang er Danmarks ældste forsorgshjem, etableret som fattighus i 1865, senere med titel af tvangsarbejdsanstalt, som i 1960 blev til forsorgshjem. I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 overgik Skovvang fra amtslig institution til at være en boform under Region Midtjylland og i 2009 til at være en kommunal boform i Holstebro Kommune.

Socialpolitikken omkring årtusindeskiftet er især blevet skældt ud for sit opgør med det solidariske menneskesyn til fordel for udvikling af et individualistisk syn på mennesket som kompetent, ansvarlig og bidragydende borger. Men det ændrede menneskesyn har ført noget godt med sig for de allermest udsatte borgere på Skovvang, for her er udviklingen gået i retning af opdeling af institutionen i mindre enheder, som kan tilbyde den enkelte borger den målrettede og skræddersyede indsats, som netop han har brug for. Sygeafdelingen og det alternative plejehjem er således eksempler på indsatser på Skovvang, som imødekommer behov hos udsatte borgere, der ikke har adgang til de velfærdstilbud, som vi andre benytter os af.

Det er ikke kun bygninger og rammer på Skovvang, som har skiftet karakter. Selve det sociale og sundhedsrettede arbejde får stadig større fokus på at række ud og tilbyde hjælp til borgeren dér, hvor han er fx med tilbud om bostøtte, hjemmesygepleje eller særlige, fleksible indsatser. Hans-Jørgen har en fin beskrivelse af Skovvang som et trawl, der kastes ud for at opsøge og række ud til de borgere i det omliggende samfund, som har brug for hjælp, men som ikke nødvendigvis har behov for daglig tilknytning til Skovvang.

På Skovvang har brugerinddragelse høj prioritet på flere niveauer: det gælder fx når Udsatterådet går i dialog om udvikling af nye tilbud eller når der – som aktuelt – projekteres flere og nye skæve boliger. Eller når der ansættes nye medarbejdere. Eller når borgere med bostøtte skifter rolle og bliver kollega. For det sker også på Skovvang, som har positive erfaringer med ansættelse af borgere i fleksjob. Hele 12 medarbejdere i fleksjob har således gjort udviklingen fra bostøtte til meningsfuld beskæftigelse med løn og gode kolleger. 

Og Skovvang er andet og mere end tilbud om socialt arbejde med samfundets svageste borgere. Centret rækker også ud til omgivelserne, når det handler om sociale og kulturelle begivenheder i nærområdet og inviterer bl.a. med julemarked og Sct. Hans bål naboer og andre Holstebro-borgere til hyggeligt samvær i smukke omgivelser. Her kan man hilse på beboere og medarbejdere og hvem ved, måske endda få afmystificeret nogle holdninger til centrets beboere?

Samarbejdet med den lokale teaterscene – Odinteatret – er et andet eksempel på kultursamarbejde med gensidigt udbytte fx når der i forbindelse med større kulturbegivenheder har været brug for p-vagter og servicemedarbejdere. Så er Skovvangs beboere og medarbejdere trådt til og har løftet opgaverne og teatret har kvitteret med en særforestilling for alle på Skovvang.

‘Inklusion er altid noget gensidigt. Når vi åbner vores sted og rækker ud mod omgivelserne, sker der altid noget nyt’, Hans-Jørgen, Specialcenter Skovvang.

Stedet har såmænd også lagt både ører og græs til ung festivalmusik, som da en lokal ungdomsklub arrangerede ’Summer Sound’ og 3000 unge fik mulighed for at nyde en smuk sommerdag i skoven bag Skovvang.

’Inklusion er altid noget gensidigt’, konkluderer Hans-Jørgen ved afslutning af vores besøg. ’Når vi  åbner vores sted og rækker ud mod omgivelserne, sker der altid noget nyt’.

Med Hans-Jørgens ord i ørerne vender vi snuden hjemefter til Nørrebro, mens vi tænker på det modige og konstruktive i at åbne og række ud til den anden og de andre og vi kommer i tanke om den danske filosof Løgstrup, som i Den etiske fordring (1956) skrev således:

’Men hvorom alting er, betyder det, at der i et hvilket som helst møde mellem mennesker ligger en uudtalt fordring, uanset under hvilke omstændigheder mødet finder sted og hvilken karakter det har. På hvor mangfoldig vis kommunikationen mellem os end kan arte sig, den består altid i at vove sig frem for at blive imødekommet. Det er nerven i det etiske livs grundfænomen’ (s. 27).

Tak til Leif, Lene og Hans-Jørgen for en inspirerende dag på Skovvang.  


https://udenfor.dk/projekt-udenfor-inviterer-til-konference/

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element