Udsatte unge forblev et tavst emne i den forgangne valgkamp.

Sidste nyt

Hede debatter med politikere, der overbød hinanden på ambitiøse forslag vedrørende det stigende antal af unge hjemløse var desværre ikke til at opsnuse i den netop overstået valgkamp. Ikke fordi, politikerne ikke er optaget af og bekymret over, at 1755 unge mennesker mellem 18 og 29 lige nu befinder sig i en hjemløsesituation. Nej – faktisk viste en rundringning, fortaget af projekt UDENFOR til folketingets medlemmer kort før valget, at et flertal i det daværende folketing mente, at den kommende regering skal arbejde for at nedbringe antallet af unge hjemløse. En holdning, som danskerne også i høj grad synes at dele med politikerne, eftersom at hele 80 procent af befolkningen, i en nylig omnibusundersøgelse fortaget af analyseinstituttet YouGov for projekt UDENFOR, ytrede ønske om, at Danmark skal prioritere at bruge offentlige midler på en hjemløsereform, der særligt fokuserer på at løfte unge ud af hjemløshed.

I projekt UDENFOR har vi i den forgangne valgkamp forslået et sporskifte i den socialpolitiske tænkning og praksis. Et sporskifte, hvor rettesnoren er, at ville gøre en oprigtig positiv forskel i de udsatte unge menneskers liv. Et sporskifte, hvor vi tager ved lære af, at de udsatte unge langt hen af vejen har ”systemlede”, grundet en ofte lang historie med svigt og vekslende tilknytning til forskellige offentlige aktører. Vi er nødt til at møde de unge på en helt anden måde – med mindre bureaukrati, mindre mistænkeliggørelse og som andet og mere en blot numre i køen på jobcenteret.

 

projekt UDENFOR foreslår en tværpolitisk hjemløsereform

I løbet af valgkampen har projekt UDENFOR derfor været ude og slå til lyd for en tværpolitisk hjemløsereform, der har et særligt fokus på netop at forbygge og nedbringe det stigende antal af unge, der ender i en hjemløsesituation. Med hjemløsereformen plæderer projekt UDENFOR først og fremmest for, at kommunerne skal kunne sanktioneres, hvis ikke de, så vidt muligt i samarbejde med den enkelte unge, udarbejder handleplaner til udsatte og hjemløse unge. En linje, der både skal sikre, at der er én vej ind i systemet og altså én kontaktperson, der er bindeled til alle forvaltninger, men også åbne op for, at sagsbehandlerens – og det unge menneskes – palet af muligheder i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen bliver bredere og langt mere fokuseret på den enkeltes ønsker, drømme, behov og formåen. En betragtning, som i øvrigt også deles af 74 procent af danskerne, som, i den føromtalte omnibusundersøgelse, ytrer, at de unge selv skal have indflydelse på deres handleplan i kommunen.

Med en hjemløsereform som et konkret socialpolitisk værktøj skal der åbnes op for alternative muligheder og tiltag, der både kan samle de unge op, både før og efter, at hjemløsheden bliver en realitet. I projekt UDENFOR forslår vi derfor en hjemløsereform, der blandt andet åbner op for følgende konkrete tiltag:

– Familietilknytning til de unge, der savner trygheden i en forældreramme: Vi må være åbne for, at nogle hjemløse unge ikke har haft en reel oplevelse af at være en del af en familie. De har brug for en relation, hvor de voksne passer på børnene, hvor de bliver følelsesmæssigt stimuleret – får lov at være børn igen og med dette trygge afsæt kan udvikle sig til flyvefærdige, voksne medborgere.

– Længerevarende højskoleophold med mentor: Med regelmæssig kost, motion, kulturelle oplevelser, kreative aktiviteter og socialt samvær sammen med andre unge vil et højskoleophold i nogen grad kunne kompensere for den eksklusion, som de unge hjemløse har været udsat for i barne-og ungdomsårene. Her kan de med en fast struktur få mulighed for at indhente forsømt skolegang og med god vejledning afsøge muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Til højskoleopholdet knyttes socialrådgivere, der i de unges tempi, støtter op om deres ønsker for en bedre tilværelse.

– En plads i et opgangsfællesskab: Det skal i højere grad være muligt at bo sammen med andre unge og samtidig råde over egen bolig, hvor man har adgang til fællesfaciliteter og personlig bostøtte. Opgangsfællesskabet vil være tunet ind på en aktiv dagligdag med tilknytning af voksne mentorer fra relevante brancher og uddannelser.

– Udsatte unge tilbydes alternative og differentierede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som indebærer: Tilbud om interessebårne kursus- eller fritidsaktiviteter: forløb med fokus på fællesskab og social støtte på kurser eller i fritidsaktiviteter med udgangspunkt i den enkelte unges interesser (musik, kunst, mad, sport, sprog etc.)

– Inklusion af offentlige- og private virksomheder i det sociale arbejde: længere ophold i offentlige- og private virksomheder med fokus på at løse mindre arbejdsopgaver med mentorstøtte, vejledning, etablering af stærke relationer og succesoplevelser

– Inklusion af udsatte unge i socialøkonomiske virksomheder: Med oprettelsen af flere registrerede socialøkonomiske virksomheder samt lempelse af rimelighedskravene for disse, åbnes der mulighed for at inkludere flere socialt udsatte unge i ”alternativ beskæftigelse”.

– At adgangen til professionel psykologhjælp øges: Et øget tilbud om professionel psykologhjælp skal understøtte gruppen af udsatte unge og unge hjemløse. Tilbuddet skal både bestå i egentlig terapi, men også som igangsættere af fællesskab-skabende aktiviteter.

– At der satses på mere udgående psykiatri: Der er behov for en mere aktiv og målrettet udgående indsats fra psykiatriens side og mere ligeværdigt samarbejde med de sociale tjenester.

– At flere sundhedsuddannede arbejder opsøgende : De unge skal også samles op helbredsmæssigt og der er derfor behov for mere opsøgende sundhedspersonale.

Med disse ord ser vi i projekt UDENFOR frem til, at det nyvalgte Folketing og regeringen trækker i arbejdstøjet og hurtigt og mærkbart får nedbragt antallet af unge, der havner i hjemløshed.

Fik du læst:

projekt UDENFOR: Hjemløsereform skal afskaffe ungdomshjemløsheden

Politikere og befolkning vil hjælpe unge ud af hjemløshed

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element