Unge hjemløses dagligdag drejer sig om at overleve

Sidste nyt

Den sidste hjemløsetælling udført af SFI viste, at 5892 personer i Danmark lever som hjemløse. Heriblandt en voksende gruppe af unge. Godt hver femte hjemløse i Danmark er under 25. Men hvem er de egentlig, disse unge som gemmer sig bag statistikkerne, hvad tænker de om sig selv, om omverdenen og om fremtiden, og hvilke betingelser skaber dette for deres sundhed og mulighed for handling?

Det ser Nina Milde Christiansen og Mette Hauch Jensen nærmere på i deres speciale ”Den daglige Overlevelse – En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmendeperspektiv på deres hendlemuligheder”; et integreret speciale i Psykologi og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet.

Specialet bygger på interviews med Camilla, Kevin, Julie og Rasmus; alle under 25 og alle hjemløse.

”Vi erfarede, at langt størstedelen af den nuværende forskning, der eksisterer på området, er funderet i spørgeskemaundersøgelser og statistikker. Vi ønskede derimod, at betragte problemfeltet ud fra de unges eget perspektiv og begrundelser, i håbet om at tegne et mere nuanceret billede af unge hjemløses livs- og hverdagsbetingelser”, lyder det fra Nina Milde Christiansen om tankerne bag specialet.

De skjulte hjemløse
Det at få de unge i tale viste sig, at være den største og mest tidskrævende udfordring for de to specialeskrivere.

”De unge hjemløse er ikke tydelige eller genkendelige i gadebilledet – de skiller sig ikke ud fra mængden. Derfor måtte vi tænke ’ud af boksen’. Vi besøgte adskillige herberger, hængte opslag op på forskellige væresteder/herberger etc.. Samlet set, gav dette ingen respons”, forklarer Mette Hauch Jensen og fortsætter konkluderende:

”Det, at de unge hjemløse var så svære at etablere kontakt til fortæller jo noget om hvilke konkrete barrierer og udfordringer, der er forbundet med at skabe mulighed for sundhedsfremmende initiativer blandt denne udsatte og marginaliserede gruppe.”

Først da de to specialestuderende fik etableret kontakt til tidligere relationer og arbejdskollegaer som havde kontakt med de unge, lykkedes det at få fire unge i tale om betingelserne for deres sundhed.

”Man kunne måske være fristet til at spørge, om det ikke virker forfejlet eller ligegyldigt at tale om sundhed og sundhedsfremme i denne konkrete kontekst, set i lyset af de unge hjemløses barske virkelighed” påpeger Nina Milde Christiansen og forklarer at ”Vi har dog defineret sundhed og sundhedsfremme som handling, dvs. at det sundhedsfremmende element bestod af, i hvilken grad den unge havde mulighed for at handle, og i hvilken grad det handlerum som den unge befandt sig i tillod eller muliggjorde handling. Dette åbnede det op for muligheden for at forstå og perspektivere de unges daglige livsførelse på et helt nyt niveau”.

Fællesskaber, overlevelse og relationer
På baggrund af interviewene med de fire unge peger Nina Milde Christiansen og Mette Hauch Jensen på en række temaer, der har særligt stor betydning for de unge hjemløses dagligdag og ikke mindst for de handlemuligheder de unge har.

”De unge tager del i – og oplever afhængighedsforhold til – marginaliserede fællesskaber, som de anser som handlebegrænsende. Samtidig er deres daglige livsførelse i høj grad præget af handlinger, der drejer sig om at overleve, dvs. komme igennem en dag af gangen og de umiddelbare her og nu udfordringer. Det betyder, at deres muligheder for at handle udover dagligdagens rene og skære overlevelse er begrænset”, udtaler Mette Hauch Jensen.

”De unges handlemuligheder afhænger også af hvilken grad det er muligt for den unge at mobilisere forskellige ressourcer i et eventuelt familiært eller venskabeligt netværk. Har den unge bare én eller to nære og støttende relationer og en oplevelse af at blive hjulpet, fremstår den unge mindre udsat samt med større mulighed for at handle udover dagligdagens overlevelse”, supplerer Nina Milde Christiansen.

Fremtidige opmærksomhedspunkter i sundhedsfremmende arbejde med unge hjemløse
Mette Hauch Jensen og Nina Milde Christiansen  mener, at der bør rettes fokus på især to temaer i arbejdet med unge hjemløse.

”Det fremstår helt overordnet som betydningsfuldt at sikre opretholdelsen af visse nødvendigheder, så den daglige livsførelse ikke hele tiden skal centreres omkring at få basale behov opfyldt. I forlængelse heraf er det vigtigt at øge de unges spillerum; både i forhold til at mindske deres marginaliserede position og ved at øge deres mulighed for at deltage i flere forskellige handlesammenhænge, og derved mindske deres afhængighedsforhold” slår de to fast.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element