Viden om…

Hjemløshed

131212UdlHjemloesUDV31425web-cut

Det tætteste vi i Danmark kommer på en officiel definition af hjemløshed er formuleret af ‘VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’, som hvert andet år udgiver en kortlægning af hjemløsheden i Danmark:

Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.”

 

I følge VIVE lever mere end 5.789 mennesker i Danmark i hjemløshed.

Projekt Udenfor arbejder med den gruppe af hjemløse borgere, som bor og lever på gaden (“gadesoverne”), uden at få den hjælp, de har behov for og ret til. Gadesoverne udgør 9% af det samlede antal hjemløse borgere. Du kan læse mere om Projekt Udenfors arbejde her og om hjemløse gadesovere her.

Antallet af hjemløse borgere i Danmark steg fra 4998 ved den første registrering målgruppen i 2009 til 6431 i 2019. De seneste tal fra 2022 viser, at hjemløsheden er faldet til 5789 mennesker. Tallene inkluderer ikke migranter i hjemløshed på et uregistreret ophold.
“Hjemløshed i Danmark 2022”, VIVE.
DMC s:H

Hjemløshedssituationer

Hjemløshed kommer til udtryk på mange måder. Derfor arbejder VIVE med otte hjemløshedssituationer. En person regnes som en borger i hjemløshed, hvis personen:

  • mangler et tag over hovedet den kommende nat, herunder personer der sover på gaden, i trappeopgange, i et skur eller lignende.
  • overnatter på natvarmestue/værested.
  • overnatter på et akut/midlertidigt botilbud som herberger eller forsorgshjem.
  • bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte (sofasovere)
  • opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende pga. hjemløshed.
  • er under kriminalforsorgen og løslades inden for 1 måned uden, at der er iværksat en boligløsning.
  • er indlagt på et hospital eller behandlingshjem og udskrives inden for 1 måned uden, at der er iværksat en boligløsning.
  • Andet (f.eks. personer, der opholder sig i kolonihaver, campingvogne eller andre midlertidige ’nødboliger’)
Udenlandske Hjemløse i København

Årsager til hjemløshed

Mennesker i hjemløshed har ofte flere og komplekse problemer på en og samme tid. Manglen på en permanent bolig er kun ét.

Men hjemløshed er langt fra et problem, der alene kan tilskrives individuelle forhold. Fænomenet må forstås som et samspil af strukturelle faktorer, systemfejl og individuelle faktorer, der tilsammen er med til at udstøde nogle samfundsborgere til et liv i hjemløshed.

Negativ social arv, omsorgssvigt, anbringelse i den tidlige barn- og ungdom er alle individuelle faktorer, der sætter et menneske i højrisiko for at opleve hjemløshed. Det samme er psykiske sygdom og et problemfyldt forbrug af stoffer og/eller alkohol. I den seneste nationale kortlægning af hjemløsheden fra 2022 var psykisk sygdom den hyppigst angivne årsag til hjemløshed, som gjorde sig gældende for 42% af det samlede antal af hjemløse borgere.

Skiftende regeringer har sat mål om nedbringelse af hjemløsheden i Danmark, og implementering af den veldokumenterede metode ’Housing First’. Indtil videre er målene ikke blevet indfriet.
Se ‘Styrket implementering af Housing First’, Socialstyrelsen, 2021.
Projekt Udenfor

Når velfærdssamfundet ikke formår at hjælpe mennesker, der har ret til og burde få hjælp, er der tale om systemfejl.

Kæmper et menneske både med psykisk sygdom og problematisk afhængighed af rusmidler på samme tid, er risikoen for systemfejl høj og kommer blandt andet til udtryk i tilfælde, hvor misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling ikke tænkes sammen i én helhedsorienteret indsats.

Der er også tale om systemfejl, når mennesker uden bolig udskrives fra et hospital eller bliver løsladt fra fængsel direkte til gaden, eller når der ikke er tilstrækkelig støtte til unge mennesker, i overgangen fra en anbringelse til “voksenlivet” i egen bolig.

Mange systemfejl opstår på grund af ’silotænkning’, hvor borgere kun kan få hjælp til ét af deres problemer ad gangen, selvom de hænger uløseligt sammen.

Til de strukturelle faktorer, der medfører at nogle borgere udstødes til hjemløshed, hører en stadigt større mangel på betalelige, permanente boliger, som medvirker til at personer med lavindkomster ekskluderes fra boligmarkedet; en risiko som forstærkes, når velfærdsydelser ikke følger den generelle prisudvikling i samfundet.

De tre niveauer udgør tilsammen det, vi i Projekt Udenfor kalder ’udstødende faktorer’.

PU-tegning-liggeunderlag-2-660x660
PU-tegning-liggeunderlag-1-660x660

Vil du vide mere?

VIVE har flere kortlægninger af hjemløsheden i Danmark. Du kan se mere i den seneste kortlægning på deres hjemmeside her.

Der er flere bud på, hvordan vi i Danmark kommer hjemløsheden til livs. Et af buddene kommer fra tænketanken Kraka, der i 2020 udgav rapporten ”Sådan stopper vi hjemløshed”. Inspireret af Finland, foreslår Kraka sammen med Hjem til Alle alliancen en massiv, national Housing First indsats. Du kan læse mere om Housing First her.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.