BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Regeringen vil afskaffe langvarig hjemløshed

Mandag eftermiddag præsenterede social- og ældreminister Astrid Krag regeringens udspil til en ny hjemløsestrategi. Regeringen har ambitioner om at gøre op med strukturelle barrierer, som er med til at fastholde mennesker i hjemløshed og vil udrulle den evidensbaserede Housing First-tilgang i hele landet. Projekt Udenfor ser samlet set positivt på det fremlagte udspil, som tager vigtige livtag med systemet. Men vi ser også plads til forbedring.

”Vi vil bringe antallet at hjemløse markant ned. Og vi vil helt afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark”

Sådan lyder regeringens målsætning efter hjemløsheden i Danmark har været stigende i ti år. Det er ikke første gang, at en dansk hjemløsestrategi har haft til formål at reducere hjemløsheden, men i udspillet: Alle skal have et hjem – en ny vej ud af hjemløshed fremsættes en række forslag, som indebærer grundlæggende forandringer i det danske hjemløsesystem. Ændringer der rent faktisk kan vende udviklingen.

Projekt Udenfor ser samlet set positivt på det fremlagte udspil, som tager vigtige livtag med systemet. Men vi ser også plads til forbedring.
PU-tegning-nøgle-2-660x498

Regeringen foreslår…

En forudsætning for at kunne nedbringe hjemløshed er, at der er nok betalelige boliger, og i hjemløseudspillet knyttes social- og boligpolitik tæt. Regeringen vil bl.a. tilvejebringe 2900 almene boliger med en husleje på 3.500 kr./md, og foreslår desuden bedre muligheder for, at kommunerne kan anvise socialt udsatte borgere til de allerede eksisterende almene familieboliger med lav husleje.

Samtidig sætter regeringen med udspillet streg under, at herberger skal være et midlertidigt tilbud for mennesker, der bliver ramt af hjemløshed. Sådan ser det nemlig ikke ud i dag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af personer med langvarige ophold på herberger eller forsorgshjem er steget de sidste ti år. I samme periode har kommunernes udgifter til disse §110-boformer været stigende. En undersøgelse foretaget af Ankestyrelsen har endvidere fremhævet, at næsten syv ud af ti borgere på herberger og forsorgshjem faktisk er klar til at flytte videre i bolig, men at mange venter længe på en boligløsning.

Investeringen i boligmassen er således central.

En anden barriere i forhold til at hjælpe mennesker videre fra de midlertidige herberger er manglen på økonomisk incitament for kommunerne til at etablere mere varige løsninger. Kommunerne får i dag refunderet 50% af deres udgifter til herbergspladser fra staten. Regeringen foreslår, at den statslige refusion til udgifter for ophold på herberger ophører efter 90 dage og i stedet overgår til boligrettede indsatser for den enkelte borger. Samtidig skal en ny bostøtte-paragraf i serviceloven øge brugen af de specialiserede bostøttemetoder, som Housing First-tilgangen foreskriver. På den måde vil regeringen med udspillet skabe økonomisk incitament hos kommunerne til, at de hurtigt tilbyder hjemløse borgere en bolig eller et botilbud med den nødvendige støtte.

I Projekt Udenfor har vi i lang tid ønsket et opgør med institutionaliseringen af mennesker i hjemløshed. Derfor er vi glade for de ændringer i refusionsordningen, som regeringen lægger op til med udspillet. Vi mener dog, at der slet ikke skal være refusion til herbergsophold, som alt for hurtigt kan ende med at blive en opbevaringsløsning. Refusionsmidlerne kan i stedet anvendes til massiv støtte i eget hjem. Samtidig er det vigtigt at understrege, at et hjem er mere og andet end et tag over hovedet. Hjemløse borgere skal tilbydes en selvstændig bolig, der tager udgangspunkt i deres ønsker til, hvor og hvordan de vil bo. Og den sociale støtte, der skal hjælpe borgerne med at finde sig til rette på vejen ud af hjemløshed, må være både fleksibel og tilpasset den enkeltes behov.

 

Hvad med gadesoverne?

Vi hæfter os ved, at regeringens udspil ikke nævner gruppen af hjemløse gadesovere; mennesker der lever og overnatter på gaden under åben himmel, i en trappeopgang eller under en presenning i en skov. Gadesoverne udgør 9% af det samlede antal af mennesker i hjemløshed, og de er ofte langvarigt hjemløse. Mange gadesovere er desuden svært belastet af psykisk sygdom og social isolation, hvorfor der er behov for en specialiseret, (ofte) længerevarende, opsøgende og relationsskabende indsats for at nå dem og etablere den tillid, der skal til, for at de vil tage imod hjælp.

Hvis ikke hjemløsestrategien har fokus på gadesoverne og deres særlige omstændigheder og behov, risikerer vi, at de forsat ikke bliver grebet i systemet. Gadesoverne kan ikke være i de midlertidige akutinstitutioner, og på gaden går de til. Vi må ikke efterlade mennesker i hjemløshed, fordi det er kompliceret eller svært at hjælpe dem. I Projekt Udenfors erfaringsopsamling ’Hotelophold- en vej væk fra gaden’ har vi netop beskrevet, hvordan selv de mest sårbare gadesovere kan hjælpes indenfor. I rapporten præsenterer vi i øvrigt anbefalinger til en hjemløsestrategi baseret på vores konkrete erfaringer. Læs rapporten her.

 

Skab muligheder for alternative måder at bo

I forlængelse af det manglende fokus på gadesoverne noterer vi os, at udspillet ingen steder nævner alternative boligtyper som en del af løsningen. Vi ved, at der er mennesker, der ikke kan eller vil bo konventionelt, og der er derfor behov for, at vi som samfund tør tænke anderledes, når vi udvikler, investerer i og opfører fremtidige hjem. I den forbindelse skal vi omfavne alternative boformer såsom campingvogne, shelters i skoven og husbåde. Hvis et menneske finder den nødvendige livskvalitet ved at bo permanet i en campingvogn, gør vi vedkommende men også hele samfundet en tjeneste ved at sikre en lovgivning og en social indsats, der muliggør og understøtter dette.

 

Flere forpligtende samarbejder

Det har i vores optik været afgørende, at regeringen i hjemløseudspillet samtænker social- og boligpolitik. Kun ved at sikre betalelige (og mangfoldige) boliger kan vi hjælpe mennesker videre fra gaden og institutionerne til eget hjem. Derfor undrer det os, at regeringen ikke har taget skridtet videre og samlet flere ministre om bordet for at skabe en mere helhedsorienteret strategi. Ved at inddrage Sundhedsministeren kunne der blive sat nye mål for hjemløse borgeres adgang til god og tilstrækkelig sundhedspleje. Og et samarbejde med justitsministeriet kunne potentielt gøre op med den aktuelle kriminalisering af hjemløshed, som ikke blot afføder en farlig adfærdsændring blandt gadesovere, men også en uhensigtsmæssig frygt for myndighederne.

På samme måde bør den danske hjemløseindsats også samle aktører på tværs af kommuner, regioner og stat i forpligtende samarbejder for at skabe sammenhæng i den sociale indsats.

I de kommende måneder skal regeringen med Astrid Krag i spidsen forhandle en dansk hjemløsestrategi på plads. Vi håber på, at samtlige af Folketingets partier melder sig på banen i forhandlingerne, så en ambitiøs og politisk bred aftale til fordel for landets knap 6500 hjemløse borgere snart kan se dagens lys. I Projekt Udenfor bidrager vi som altid gerne.

Læs regeringens hjemløseudspil her.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.