BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

EU til kamp mod hjemløshed

Ny EU-platform har sat hjemløshed på den europæiske dagsorden. Målet er at skabe fælles forståelse, forpligtelser og løsninger på problemet med hjemløshed på tværs af Europa.

Det var de varige løsninger, der var på tapetet, da EU-medlemslande, europæiske institutioner, sociale partnere, civilsamfund m.fl. i denne uge mødtes for at sætte skub i den fælles kamp mod hjemløshed. Det skete på en ministerkonference mandag d. 28. februar 2022 i Paris og dagen efter i Lyon under det franske EU-formandskab. Her diskuterede deltagerne, hvordan vi bedst måler hjemløshed på tværs af Europa og drøftede ’best practice’ i forhold til implementering af den veldokumenterede Housing First tilgang i indsatser mod hjemløshed. Blandt de delegerede var Social- og ældreminister Astrid Krag, som deltog online og bl.a. fortalte om den nye danske hjemløseaftale og herunder omstillingen til en Housing First baseret tilgang i Danmark.

I Projekt Udenfor har vi i mange år været fortalere for et europæisk perspektiv på hjemløshed som et socialt problem.
Emmanuel

I spidsen for konferencen stod EU kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, samt Frankrigs boligminister Emmanuelle Wargon, som havde til opgave at få vedtaget en køreplan for den europæiske platform til bekæmpelse af hjemløshed, som blev lanceret under det portugisiske formandskab tilbage i juni 2021. Platformen har til formål at bekæmpe hjemløshed i Europa frem mod 2030, og den er et resultat af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder.


EU’s sociale søjle

Den europæiske søjle for sociale rettigheder (the European Pillar of Social Rights) blev vedtaget af Parlamentet, Rådet og Kommissionen på EU-topmøde i Göteborg i 2017. Søjlen består af 20 vejledende og ikke-retsligt bindende principper, der skal understøtte udviklingen af et mere retfærdigt og socialt inkluderende Europa. De 20 principper skal guide de enkelte medlemslandes beskæftigelses- og socialpolitik og er opdelt i tre kapitler:

  • Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet
  • Rimelige arbejdsvilkår
  • Social beskyttelse og inklusion

Under det tredje kapitel om social beskyttelse optræder princip 19, som omhandler boliger og støtte til hjemløse borgere i Europa. I princip 19 fastslås det, at a) der skal være adgang til almene boliger og boligstøtte af høj kvalitet for dem, der har behov herfor; b) at udsatte personer skal have ret til passende støtte og beskyttelse mod boligudsættelser; og c) at mennesker i hjemløshed skal have adgang til passende husly og tilbud, som skal fremme deres sociale inklusion.

Det har været debatteret, hvorvidt EU’s sociale søjle reelt kan skabe et mere lige, retfærdigt og inkluderende Europa, når den ikke er bindende ved lov. EU-kommissionen har imidlertid udarbejdet en handlingsplan med henblik på at realisere søjlen og dens principper (Action Plan of the Pillar of Social Rights). Den foreslår konkrete initiativer (herunder platformen til bekæmpelse af hjemløshed) og overordnede 2030-mål for EU.

 

En milepæl for arbejdet med hjemløshed i Europa

I forbindelse med et EU-topmøde i Porto i maj 2021 godkendte europæiske stats- og regeringsledere handlingsplanen for den sociale søjle, som blev konkretiseret i en antal forpligtelser i Porto-erklæringen (Porto declaration).

Blandt de i alt 13 forpligtelser, lyder nr. 9:

“We are committed to reducing inequalities, defending fair wages, fighting social exclusion and tackling poverty, taking on the objective of fighting child poverty and addressing the risks of exclusion for particularly vulnerable social groups such as the long-term unemployed, the elderly, persons with disabilities and the homeless.”

Aktører på hjemløseområdet anser denne direkte adressering af hjemløshed som strategisk vigtig for det fremtidige arbejde.

I juni 2021 blev den europæiske anerkendelse og prioritering af problemet med hjemløshed for alvor realiseret i forbindelse med lanceringen af den europæiske platform til bekæmpelse af hjemløshed. Det skete på en ministerkonference i Lissabon, hvor alle 27 medlemslande samt repræsentanter fra EU-institutioner, civilsamfund, sociale partnere og lokale myndigheder underskrev en erklæring vedrørende platformen (Lisbon Declaration on the European Platform on Combatting Homelessness). Her lovede alle parter at arbejde sammen under platformen og levere handlinger inden for deres respektive kompetencer.

På den netop veloverståede ministerkonference i Frankrig blev der vedtaget en køreplan for platformen med beslutninger om tre primære aktiviteter. Disse omhandler indsamling af data om hjemløshed, uddeling af EU-midler og vidensdeling mellem de europæiske medlemslande.

 

Projekt Udenfor har store forventninger til platformen

I Projekt Udenfor har vi i mange år været fortalere for et europæisk perspektiv på og en europæisk indsats mod hjemløshed som et socialt problem. Derfor har vi store forventninger til arbejdet med platformen, som vi følger tæt og bidrager til igennem vores arbejde i FEANTSA.

Vi glæder os således også over den danske officielle tilslutning til platformen, som øger momentum for indsatsen mod hjemløshed i Danmark, som fik vind i sejlene med i efterårets nye aftale på hjemløseområdet. Samtidig præsenterer platformen en mulighed for en vidensbaseret tilgang, en koordineret indsats og langt bedre hjælp til hjemløse EU-borgere i Danmark og i resten af EU – dermed også danske borgere, der ender i hjemløshed i et andet europæisk land.

 

Links

Læs om EU-platformen til bekæmpelse af hjemløshed i her:  Lisbon Declaration on the European Platform on Combatting Homelessness

Find Porto-erklæringen (2021) her: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/

Find EU-Kommissionens handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder her: https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/

Læs om de 20 principper bag den europæiske søjle for sociale rettigheder på EU-Kommissionens hjemmeside her: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_da

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.