BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Flere vandposter, tak!

Denne artikel er fra Projekt Udenfors årsberetning 2023 “Rettigheder”. Download den her.

 

Rettighed nr. 6 i Rettighedserklæringen får snart en ny og vægtig løftestang i Danmark. Et EU-drikkevandsdirektiv fra 2020 forpligter nemlig de europæiske medlemslande til at sikre alles adgang til rent og sundt vand og i den forbindelse at have særlig fokus på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper. Miljøministeriet barsler derfor nu med et lovforslag, der ændrer i den danske vandforsyningslov og bl.a. skal forbedre adgangen til drikkevand for alle. I den forbindelse har Projekt Udenfor deltaget i interessentmøder i Miljøministeriet og skrev i efteråret et hørings svar til et udkast til lovforslaget. I denne artikel fortæller vi hvorfor.

 

Ifølge ‘De officielle Kostråd’, som Fødevaresty­relsen står bag, bør et menneske, der er almin­deligt sund og rask, hver dag drikke 1 – 1,5 liter væske. I det regnskab tæller både vand, kaffe, te, mælk, juice og andre drikkevarer. For en stor del af den voksne befolkning i Danmark er det angiveligt et behov, der let bliver dæk­ket uden de store overvejelser eller manøvrer. Men hos mennesker, der lever på gaden eller tilbringer størstedelen af døgnets 24 timer her, er muligheden for et tilstrækkeligt væskeind­tag ikke givet. Uden eget tappested kræver det købekraft. Eller en gratis vandpost.

§6 RETTEN TIL BASALE SANITÆRE FACILITETER   Personer i hjemløshed har ret til basale sani­tære faciliteter. Det omfatter rindende vand (rent drikkevand fx via drikkefontæner eller vandposter), bad og toiletter af en standard, som gør det muligt at opretholde en hygiejne på et værdigt niveau.
Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed

Hvem mangler adgang til vand?
Derfor er det positivt, at Miljøministeriet nu lægger op til ved lov at sikre sårbare og marginaliserede befolkningsgruppers mulig­hed for at få vand. Helt konkret skal danske kommuner ifølge lovforslaget opretholde og forbedre adgangen til drikkevand for alle og navnlig sidstnævnte gruppe. Det skal bl.a. ske på baggrund af en national kortlægning under Miljøministeren, som identificerer personer og grupper med manglende eller begrænset adgang til drikkevand samt årsagerne hertil.

Frem til nu har pligten til at forsyne med (rin­dende) vand rettet sig mod ejendomme og ikke mennesker. Det vil sige, at adgangen til vand for personer i hjemløshed uden fast bopæl eller opholdssted ikke har været sikret af gælden­de lov. Det drejer sig f.eks. om gadesovere, som er en gruppe, Miljøministeriet netop er opmærksomme på og nævner i bemærknin­gerne til lovforslaget. Men det gælder også andre befolkningsgrupper, som er tvunget til at tilbringe mange timer i det offentlige rum. Det kan være brugere af natcafeer, som ofte skal forlade tilbuddet tidligt næste dag, eller per­soner, der overnatter midlertidigt hos familie eller venner, og som ikke altid kan komme og gå frit. Derudover er der andre udsatte grup­per i samfundet, der ikke nødvendigvis lever i hjemløshed, men som opholder sig i længere perioder på gaden, heriblandt stofbrugere og gadesexarbejdere.

Projekt Udenfor har derfor opfordret til, at Miljøministerens kortlægning forholder sig eksplorativt til, hvilke grupper, der reelt ikke har adgang til vand, eller for hvem den adgang er meget begrænset i løbet af døgnet.

Per_Årsberetning-hori - 2

Udstyr og tilgængelighed
Kortlægningen vil falde på et tørt sted, for i en dansk kontekst ved vi meget lidt om udsatte befolkningsgruppers erfaringer med at få dækket deres væskebehov. Og selv om fx Statens Institut for Folkesundheds undersø­gelser af socialt udsatte menneskers sundhed, sygelighed og trivsel (SUSY Udsat), ikke ser på adgang til drikkevand, peger den seneste rapport fra 2022 på, at gruppens opfyldelse af basale behov er udfordret. SUSY UDSAT 2022 vidner bl.a. om en stigning i personer, der ikke får nok søvn eller kommer i bad i det omfang, de har brug for.

Men hvordan er mulighederne egentlig for at få stillet tørsten i det offentlige rum i Danmark? I skrivende stund (december 2023) er der i København ca. 40 vandposter, som er åbne hele året, mens flere åbner i sommerhalvåret. I Aar­hus er der tilsyneladende 12, i Odense omkring 26, mens Aalborg har nul, da kommunen har været nødsaget til at lukke offentligt tilgænge­lige vandposter, som var omkostningstunge, grundet besparelser.

Vandposter er selvfølgelig ikke gadesoveres eneste vej til vand. I vores arbejde bliver vi bekendt med de strategier, som gadesovere har for at komme igennem hverdagen, og vi ved herigennem, hvordan biblioteker, væresteder og offentlige toiletter er centrale stoppesteder. Vandposter er dog oplagt byrumsudstyr, da de kan placeres på offentlige lokationer, og hvis brug derfor ikke er betinget af åbningstider, adgang med sundhedskort eller brugerbetaling.

Miljøministeriets lovforslag vil da også fremme brug af drikkevand fra hane, og det forpligter kommuner på at etablere og opretholde udstyr til dette formål i det offentlige rum. Vi er spændte på de løsninger, som man finder frem til i kommunerne.

Corona og knastørre drikkeposter
Opmærksomheden på udsatte befolknings­grupper og deres adgang til drikkevand er også vigtig i tilfælde af uforudsete begivenheder, hvor eksisterende muligheder for at få vand ophører eller må indskrænkes. Erfaringer fra vores arbejde, da COVID19 gjorde sit indtog i det danske samfund, blotlagde, hvordan der i Københavns Kommune ikke var tænkt i alternativer for gadesoverne i forbindelse med nedlukning af offentlige faciliteter som biblio­teker, kirker og toiletter. Samtlige drikkeposter i byen blev samtidig lukket grundet risiko for smittespredning.

Som mange debattører fra socialområdet frem­hævede dengang, blev corona, ligesom kriser typisk bliver, et forstørrelsesglas på udsatteområdet, der tydeliggjorde og forstørrede udfor­dringer for bl.a. personer i hjemløshed. Mens majoriteten i den danske befolkning kunne søge indendørs, var der nogle, der blev derude. Nu uden adgang til vand (og et toilet, strøm eller et lunt afbræk).

Nu skal sårbare og marginaliserede gruppers ret til vand sikres, og vi har anbefalet, at kom­munerne får pligt til at udarbejde en (nød­)strategi i tilfælde af, at alle eller mange af de offentligt tilgængelige vandposter i en periode ikke kan bruges.

Ret til vand – nu og i fremtiden
I Projekt Udenfor mener vi, at rent drikkevand skal være et offentligt gode, som alle men­nesker uanset livssituation, nationalitet eller opholdsstatus har ret og reel adgang til. Vi skal sikre den adgang nu og i fremtiden. Den igangværende klimakrise med ekstremt vejr og høje temperaturer til følge skaber blot en end­nu mere vanskelig situation for mennesker i hjemløshed, som ikke har egen adgang til vand og fx har behov for også at kunne beskytte sig selv imod dehydrering.

På den lange bane bør det enkelte hjemløse menneskes ret til basale sanitære faciliteter sikres ved, at vedkommende kommer ud af hjemløshed og ind i eget hjem. Indtil da må danske kommuner sørge for gratis og lettil­gængeligt drikkevand.

Forslaget til lov om ændring af vandforsyningsloven m.v. forventes fremsat i starten af 2024.

Med udgangspunkt i vores erfaringer fra arbejdet med mennesker i gadehjemløshed, forsøger vi at påvirke den politiske debat og beslutningsproces samt relevante myndigheder og aktørers praksis for at forbedre vilkårene for vores målgruppe.
Projekt Udenfors årsberetning 2023 “Rettigheder”