BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Menneskerettighedernes berettigelse

Leder, årsberetning 2023 “Rettigheder” 
Af Bo Heide-Jochimsen, Direktør i Projekt Udenfor

 

FN’s menneskerettighedserklærings artikel 1 slår fast, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Når jeg åbner mit ny­hedsfeed, er det dog ikke det billede, der toner frem på skærmen. Krige, klimakatastrofer, eks­trem fattigdom og forskelsbehandling påvirker verdens befolkning og på forskellig vis.

Det betyder noget, hvor på kloden vi er født, hvordan vi ser ud og vores forældres sociale og økonomiske ballast.

Det kan gøre os modløse, når vi betragter menneskerettighederne, for hvad betyder store ord om frihed og lighed i en grundlæggende ulige verden? Men vi kan også insistere på menneskerettighederne, lade os guide af det menneskesyn, de præsenterer, og forsøge at udnytte den løftestang, de tilbyder.

Det har vi nogle gange brug for jurister til at minde os om.

Og det var netop, hvad jurist og bestyrelses­medlem i Projekt Udenfor Pia Justesen gjorde, da hun tog initiativ til en dansk oversættelse af Homeless Bill of Rights (HBR). HBR er groet i regi af den europæiske paraplyorganisation FEANTSA, som Projekt Udenfor er mange­årigt medlem af. Derfor har vi fulgt drøftelser­ne om et modsvar til den stigende kriminali­sering af hjemløshed på tværs af Europa, som HBR præsenterer. Og derfor er vi glade for, at Pia tog stafetten og tidligere på året opfordrede Københavns Kommune til at tilslutte sig rettig­hedserklæringen. Det skete ved en ceremoni i efteråret 2023, og i dette års gæsteindlæg En rettighedsbaseret tilgang til hjemløshed udfolder Pia Justesen ‘Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed’ og dens potentiale.

Selv om Projekt Udenfors professionelle gadeplans- og vidensindsats ikke baserer sig på juridisk ekspertise, tager vores arbejde udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang til samfundets absolut udstødte.
Leder, årsberetning 2023
Årsberetning23-vertikal - 11
Årsberetning23-vertikal - 13

Dermed er vi landet ved temaet for denne årsberetning, nemlig: Rettigheder. Selv om Projekt Udenfors professionelle gadeplans­ og vidensindsats ikke baserer sig på juridisk eks­pertise, tager vores arbejde udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang til samfundets absolut udstødte. Det har derfor været interessant og givende at se tilbage på vores arbejde i 2023 med Rettighedserklæringen lagt ud over som et stykke film. I denne årsberetning beskriver vi således det forgangne års centrale aktiviteter i organisationen og kobler dem undervejs til en af Rettighedserklæringens 11 menneskerettig­heder.

Vi lægger ud med §1, der fremhæver retten til bolig. For et af 2023’s måske vigtigste begiven­heder på hjemløseområdet var tilvejebringel­sen af en køreklar hjemløsestrategi. Med vedtagelsen af en lovændring i Serviceloven, som skal realisere strategien og implementere Housing First, er startskuddet nu gået på en reformering af området. Desværre er den ikke omfattende nok.

For det første undrer det mig, at man ikke strategisk har indtænkt et sundhedspolitisk ben i planen og mere specifikt inkorporeret psykiatrien. Hele 62% af gruppen af hjemlø­se borgere i Danmark kæmper med psykisk sygdom, og svær psykisk sygdom er en af de centrale udfordringer, der ofte tvinger men­nesker ud af hjemmet. På gaden er derouten hurtig og barsk, hvilket bringer dem længere væk fra hjælpen.

For det andet lader det til, at man fra politisk hold har lavet en regneøvelse i udformningen af hjemløsereformen, som vil komme nogle til gavn men efterlade andre med status quo. Eller det der er værre. Lad mig i den forbindelse slå fast, at vi i Projekt Udenfor er fortalere for Housing First. Vi betragter tilgangen som en værdig vej indenfor for vores målgruppe, der ofte bruger alle deres ressourcer på at overleve i gadehjemløshed. Med den rette sociale støtte, der i mange tilfælde starter på gaden og siden følger dem ind i en bolig, der bliver til et hjem, ser vi gode muligheder for, at også de kan forlade hjemløshed. Derfor er det nedslående, at hjemløsereformen primært er målrettet de mennesker, der bor på et herberg.

Det undrer også vores gadeplansmedarbejdere, og denne gang beretter vi derfor lidt anderledes fra gadeplansteamet. I artiklen Alle ramt af hjemløshed skal med i ny dansk hjemløseindsats sætter vi ord på nogle af deres bekym­ringer, som vi i øjeblikket drøfter internt i or­ganisationen og i øvrigt bringer til bordet i det nationale partnerskab, der følger arbejdet med hjemløsereformen og udviklingen på området.

Årsberetning23-vertikal - 9

Den værdighed, som regeringen lovede skulle være et pejlemærke i arbejdet med socialt ud­satte borgere, er svær at se, når nogle af de men­nesker, der har levet længst tid i hjemløshed, gadesoverne, ikke prioriteres i den nye hjem­løseindsats.

Samtidig bliver der mindre og mindre plads i det offentlige rum. Vi moderniserer og strøm­liner vores byer, men vi tager sjældent menne­sker i hjemløsheds færden, behov og sikkerhed i betragtning. Tværtimod sker det ofte på bekostning af deres overlevelsesstrategier og inklusion i samfundet. Og det har konsekven­ser for os alle, når vi ikke kan mødes på tværs af sociale og økonomiske skel. Vi har længe dokumenteret og debatteret fjendtlig arkitektur og ekskluderende design, og i 2023 beslutte­de vi at kortlægge det. Det fortæller vi om i artiklen Fjendtlig arkitektur er kommet på Danmarkskortet, som jeg synes, du skal læse, hvorefter jeg håber, at du vil gå på opdagelse i det interaktive kort, der ligger på vores hjem­meside. Ser du samme mønster, som vi gør?

Tæt forbundet med kritikken af fjendtlig arki­tektur er vores opmærksomhed på adgangen til essentielle faciliteter i det urbane rum, fx muligheden for at få drikkevand. I 2023 har vi derfor haft blikket rettet mod det lovforslag, der har været i høring, og som, forpligtet af et EU­direktiv, skal sikre, at bl.a. personer i hjemløshed har adgang til rent drikkevand i Danmark. I indlægget Flere vandposter, tak! tilbyder vi vores perspektiv på, hvorfor det er en god idé. 

2023 var også året, hvor vi startede et treårigt LGBT+ projekt med midler fra VELUX FON­DEN. Projektet tager afsæt i konklusionerne fra vores tidligere pilotprojekt og styrer mod at sætte skub i udviklingen af de tilbud, der skal tilbyde hjælp til hjemløse LGBT+ perso­ner. Projektets tidlige erfaringer vidner om en målgruppe, der kommer mere og mere til syne i takt med øget fokus. Samtidig lærer vi meget om os selv i Projekt Udenfor og om forskelle på at ville forandring og gøre forandring – både i vores faglige virke og internt i organisationen. Et regnbueflag i vinduet er ikke nok, som vi skriver i artiklen med samme titel. Jeg er spændt på, hvor Projekt LGBT+ Hjemløshed tager os hen på hjemløseområdet og på vores arbejdsplads.

året i tal og tegninger

I 2023 har Projekt Udenfors gadeplansmedar­bejdere særligt vendt sig mod kerneopgaven, som er det opsøgende og udgående gadeplans­arbejde. I den forbindelse har det haft stor betydning at få reflekteret over og nedfældet mange af de daglige overvejelser, strategier og greb, som de gør brug af, når de indleder kon­takt og starter en relation til målgruppen. Jeg er taknemmelig for, at Astrid Witt Rosenberg, som i 2023 har udarbejdet teksten til vores rapport Relationer i opsøgende gadeplansarbejde, også har interesseret sig for den del.

En anden gruppe, som jeg ligeledes er tak­nemmelig for, er de frivillige, der driver Den Mobile Café. De tilbyder et dagligt måltid mad til mennesker i gadehjemløshed og er samtidig et vigtigt led i vores arbejde. I denne årsberetning har to erfarne frivillige hjulpet os med at forklare, hvordan det er en balance­gang at tilbyde et måltid mad til gadesovere i det offentlige rum og samtidig respektere deres privatliv. Det gør de i artiklen Mellem omsorgsfuld kontakt og respekt for privatliv, som både bestyrker og komplicerer §10 ‘Retten til privatlivets fred’.

Jeg tror, at vi med Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed har fået et instrument, hvormed vi kan måle indsatsen på hjemløse­området fremadrettet. I hvert fald i Køben­havn, hvor tre borgmestre skrev under på dens gyldighed d. 10. oktober 2023. Vi har fået lov til at bringe de ord, der ledsagede deres underskrift, og dem kan du læse i årsberetningens sidste artikel Rettighedserklæringen skal være et aktivt redskab, når vi laver politik.

Jeg træder således håbefuldt ind i 2024, bestyr­ket i min tro på rettighederne og på Projekt Udenfors arbejde for at alle personer i hjemløs­hed i Danmark – også dem uden herbergsplads eller dansk cpr – har adgang til den hjælp, de har brug for.

Tak fordi du læser med.

Rettigheder

Projekt Udenfors årsberetning 2023