BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

LGBT+ Hjemløshed: Flere lag af utryghed

Indlægget er fra Projekt Udenfors årsberetning 2021. Beretningen sætter i en række temaartikler fokus på den utryghed, der er et grundvilkår for hjemløse gadesovere. Find den her.

De sidste fire år har regeringens “Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI+ personer 2018-2021” sat fokus på LGBT+ personers ret til en tryg tilværelse – uden frygt for fordømmelse, eksklusion eller overgreb. LGBT+ personer skal ”være trygge ved at gå på gaden”. Men hvad med trygheden for LGBT+ personer, der lever på gaden?

 

”Jeg har ikke lyst til at være på herberg (…) Jeg er bange for, at min tilstedeværelse dér vil gøre andre utilpasse, især hvis det er kønsopdelte steder” 
Gadesover fra projektet LGBT+ Hjemløshed
Housing first

I Projekt Udenfor har vi undertiden erfaret, at det kan være svært for hjemløse LGBT+ personer at få den rette hjælp i det danske system. Og i øjeblikket lærer vi, hvordan hjemløse borgere, der identificerer sig inden for LGBT+ spektret, er i risiko for at opleve flere lag af utryghed, udstødelse og social isolation. Fx kan det at bo på et herberg for LGBT+ personer være forbundet med en skærpet bekymring for eksklusion fra andre brugere. Non-binære personer har ikke adgang til kvindeherberger, men kan være ekstra udsatte i tilbud, der fortrinsvis benyttes af mænd. Desuden tillader flere kvindeherberger ikke adgang for transkvinder, som har et ulige CPR-nummer. Det efterlader nogle i et limbo.

”Jeg har ikke lyst til at være på herberg, for det gør mig utilpas. Men jeg vil heller ikke gøre andre utilpas. Jeg er bange for, at min tilstedeværelse dér vil gøre andre utilpasse, især hvis det er kønsopdelte steder” – Gadesover fra projektet LGBT+ Hjemløshed

Der findes endnu ingen videnskabelige undersøgelser af hjemløshed blandt LGBT+ personer i Danmark. Men flere internationale studier viser, at LGBT+ personer er overrepræsenterede blandt mennesker i hjemløshed. Rapporter fra udlandet viser også, at mange hjemløse LGBT+ personer ikke søger hjælp hos tilbud som herberger, og at mange oplever diskrimination, når de gør (AKT 2021).

Desværre har gruppen af særligt udsatte LGBT+ personer været overset i regeringens handlingsplan.

 

Nyt projekt om LGBT+ hjemløshed

På baggrund af en erkendelse af vores egen manglende viden og erfaring på området søsatte Projekt Udenfor i oktober 2021 ‘Projekt LGBT+Hjemløshed’. Formålet er dels at indsamle og formidle viden om emnet i en dansk kontekst, dels, gennem et opsøgende socialfagligt arbejde, at få kontakt med og hjælpe LGBT+ personer, som oplever hjemløshed. Projektet har bl.a. fokus på den dobbelte stigmatisering, hjemløse LGBT+ personer oplever, og den dobbelte eksklusion, de risikerer at opleve både i hjemløse- og LGBT+ miljøer.

På kort tid er vi kommet i kontakt med flere borgere fra målgruppen, som vi har tilbudt hjælp og støtte og som har bidraget til projektets vidensindsamling. De er alle sammen udsatte gadesovere, og de er alle sammen unge.

International forskning på området fokuserer næsten udelukkende på netop unge LGBT+ personer, hvilket kan give det indtryk, at LGBT+ personer særligt er overrepræsenteret blandt hjemløse unge. Vi forholder os dog nysgerrige til, om denne formodning holder stik, eller om det udprægede ungefokus fx skyldes, at den yngre generation af LGBT+ personer har et andet sprog til at italesætte dette aspekt ved deres identitet.

I projektet har vi besøgt herberger, natcaféer, krisecentre og andre relevante aktører på hjemløseområdet. Møderne har bl.a. haft til formål at afklare, i hvor høj grad hjemløsetilbuddene i deres arbejde med hjemløse borgere har blik for den udsathed, LGBT+ personer oplever, og hvorvidt stederne har nogen særlig viden eller særligt fokus på gruppen.

 

Fagpersoner efterspørger mere viden om målgruppen 

Det er tydeligt, at mange af de tilbud, der eksisterer til hjemløse borgere, mangler viden om de udfordringer, LGBT+ personer står overfor. Det er ligeledes blevet tydeligt, at LGBT+ personer ofte er usynlige i hjemløsemiljøer og tilbud, hvor de formår at gå under radaren både blandt brugere og fagpersoner. Det gælder særligt for personer, som kan nedtone deres LGBT+ status ved fx at indordne sig under de normer for køn og seksualitet der findes på stederne. Disse normer bygger oftest på en forventning om at brugerne i udgangspunktet er heteroseksuelle og ciskønnede. Flere fagpersoner fortæller desuden, at det kan være svært at tale med borgerne om køn og seksualitet. Det kan betyde, at LGBT+ personers erfaringer og eventuelle traumer forbundet med at bryde normer for køn og seksualitet ikke bliver italesat i samtaler med fagpersonerne, medmindre borgerne selv bringer emnet på banen.

Vi har mødt stor velvilje og interesse fra de fagpersoner, vi har talt med. Flere efterspørger mere viden og udtrykker et ønske om at blive bedre til at imødekomme de LGBT+ personer, de møder i deres arbejde, og starte samtaler om køn og seksualitet med brugerne.

 

Forhåbninger til en fremtidig handleplan

I Projekt Udenfor er vi glade for, at regeringen ønsker at forbedre levevilkår og tryghed for LGBT+ personer, som på mange områder har en dårligere sundhed og ringere trivsel sammenlignet med befolkningen som helhed. Derfor glæder vi os over, at der er afsat penge til at udvikle en ny handlingsplan på LGBT+ området for 2022-2025. Vi håber, at den også vil udvikle og iværksætte indsatser rettet specifikt mod personer, som befinder sig i eller har erfaringer med hjemløshed.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.